Skriftleg spørsmål fra Bent Høie (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:362 (2003-2004)
Innlevert: 10.02.2004
Sendt: 10.02.2004
Svart på: 16.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Søndag 8. februar 2004 var det en dødsulykke på ulykkesstrekningen E39 gjennom Sandnes. En fysisk sperre mellom kjøreretningene kunne ha forhindret denne ulykken.
Vil samferdselsministeren bidra til at vegsjefen i region vest samarbeider med berørte kommuner og fylkeskommunen om bygging av slik sperring på denne strekningen?

Grunngiving

Det foreligger konkrete planer om å oppsetting av et fysisk skille mellom kjøreretningene på strekningen E39 gjennom Sandnes. Prosjektet har en kostnadsramme på 12 mill. kr. Fylkesordføreren i Rogaland har tatt initiativ til et samarbeid med kommunene og vegsjefen om byggingen. På bakgrunn av dette vil jeg be samferdselsministeren bidra til rask og god løsning i saken.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Statens vegvesen bygger nå noen prøveprosjekter med midtrekkverk på nye og eksisterende to- og trefelts veger. For den aktuelle strekningen på E39 mellom Stangeland og Hove i Sandnes kommune godkjente Vegdirektoratet utformingen av tiltaket i oktober 2003. Strekningen er på ca. 3,5 km. Det er utarbeidet byggeplan, og det er under utarbeiding anbudsgrunnlag.

Jeg er positiv til at prosjektet kan realiseres så raskt som mulig. Jeg legger til grunn at Statens vegvesen finne midler gjennom omdisponeringer innenfor sine fullmakter, slik at tiltaket kan gjennomføres så snart som mulig.

Jeg har merket meg det initiativet fylkesordføreren i Rogaland har tatt, men forutsetter at slik forskottering/tilskudd fra fylkeskommune og kommuner ikke blir nødvendig.