Skriftleg spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:643 (2003-2004)
Innlevert: 30.04.2004
Sendt: 03.05.2004
Svart på: 11.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Når vil etableringen av etterforskningsenheten for politisaker foretas, og vil justisministeren sikre at dette skjer så raskt som mulig?

Grunngiving

Stortinget vedtok i fjor loven som etablerte et uavhengig etterforsknings- og påtaleorgan for politisaker. Et samlet storting sluttet seg til loven og intensjonen om raskt å få etablert ordningen. I den enstemmige innstillingen ble det understreket at etableringen skulle foretas utenfor Oslo, men i nærheten av Gardermoen.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Stortinget vedtok opprettelse av Spesialenheten for politisaker i november 2003, jf. Innst. O. nr. 15 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 96 (2002-2003) Om lov om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten).

Departementet tar sikte på opprettelse av Spesialenheten for politisaker fra 2005, og vil i 2004 arbeide med å forberede etableringen. Spesialenheten for politisaker vil ha hovedkontor i østlandsområdet, utenfor Oslo men i nærheten av Gardermoen.