Skriftleg spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:740 (2003-2004)
Innlevert: 01.06.2004
Sendt: 02.06.2004
Svart på: 09.06.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A): Regjeringen har overraskende besluttet å ikke heve tråleren "Gudrun Gisladottir" som ligger på havbunnen i Vestvågøy kommune. Dette er det mange som reagerer sterkt på, siden havaristen med last og olje utgjør en stor miljørisiko. Jeg viser til statsrådens svarbrev av 12. september 2003 til undertegnede hvor det står: "Det er min ambisjon at den pågående hevingen skal fullføres slik at både olje, last og fartøy blir fjernet."
Kan statsråden gjøre rede for hvorfor han ikke lenger har ambisjon om å heve havaristen?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Som ledd i hevingsoperasjonen av "Gudrun Gisladottir" ble fartøyet rettet opp på bunnen den 12. mai 2004. Det ble da avdekket at fartøyet i løpet av vinteren har fått betydelige skader og er i vesentlig dårligere forfatning enn hittil antatt. Det ble oppdaget en flenge i skroget som er ca. 35 meter lang og 2-3 meter bred. Det ble også konstatert hull i skroget inn til maskinrom, hull inn til ett av lasterommene og hull inn til to dieseltanker. I tillegg er det avdekket lekkasjer i de av skipets tanker som skal fylles med luft for å gi oppdrift ved hevingen.

Fiskeridepartementet ba derfor Kystdirektoratet i brev av 19. mai 2004 om en faktabeskrivelse av fartøyets tilstand, beskrivelse og teknisk vurdering av hevingsoperasjonen, kritiske faktorer for staten, juridiske og økonomiske sider ved ulike løsninger og miljørisikoen. I tillegg ble det bedt om en orientering om kontraktsrettslige forhold. Kystdirektoratet ble også bedt om å komme med forslag til løsning og anbefaling til videre tiltak i forbindelse med oppryddingen etter havariet av "Gudrun Gisladottir".

Kystdirektoratet har i brev den 24. og 26. mai 2004 til Fiskeridepartementet opplyst at:

- Skadene og de nye tekniske forhold på "Gudrun Gisladottir" er som beskrevet ovenfor så omfattende at det ikke vil være mulig å bringe fartøyet flytende uten betydelig arbeidsinnsats og kostnader. Skadene på skroget medfører at fartøyet etter Kystdirektoratets vurdering nå må betraktes som et vrak. Kystdirektoratet finner ikke å kunne anbefale at hevingsoperasjonen fortsetter.

- Det antas at om lag ¼ av dieseloljen om bord har lekket ut. "Gudrun Gisladottir" hadde 364 m3 marin diesel og 10 m3 smøreolje om bord da den sank. Om ytterligere bunkers er lekket ut under selve havariet eller har lekket ut i forbindelse med belastningene fartøyet har vært utsatt for senere, er ikke kjent. Antakelig er det 275 m3 bunkers og 10 m3 smøreolje igjen i vraket. Dette representerer fare for akutt forurensing.

- "Gudrun Gisladottir" var lastet med 875 tonn frossen fiskefilet da den sank. Et større antall pappkartonger og plastikkposer, delvis med fisk, siver ut av vraket. Fiskelasten vil bli brutt ned naturlig. Plasten og kartongen representerer et søppelproblem, men anses ikke som akutt forurensing.

- "Gudrun Gisladottir" anses ikke som en fare for fremkommeligheten eller sikkerheten til sjøs der den nå ligger på ca. 40 meters dyp.

Kystdirektoratet har opplyst at man nå er kommet til et tidspunkt og en faktisk situasjon og med en teknisk tilstand på fartøyet som gjør at Kystdirektoratet tilrår at hevingen stoppes og at "Gudrun Gisladottir" blir liggende, men tømmes for olje.

Kystdirektoratet vil stille til rådighet ressurser til å følge opp og rydde dersom plastmaterialet blir et søppelproblem. Dette vil bli gjort i nært samarbeid med lokalt IUA (Interkommunalt aksjonsutvalg).

På denne bakgrunn har Regjeringen konstatert at premissene for beslutningen om å gjennomføre en hevingsoperasjon er radikalt forandret, og besluttet at vraket skal bli liggende, men tømmes for olje.