Skriftleg spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:851 (2003-2004)
Innlevert: 01.09.2004
Sendt: 01.09.2004
Svart på: 08.09.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Vil statsråden bidra til at regelverket praktiseres på en slik måte at det ikke hindrer ungdommer fra andre nasjoner i å komme til Norge på utvekslingsbasis via IAEA?

Grunngiving

International Agricultural Exchange Association (IAEA) er en frivillig og nonprofit organisasjon som tilbyr ungdommer mellom 18 og 30 år muligheten til å reise og arbeide i Australia, New Zealand, Canada, USA, Japan og Europa. Siden starten i 1963 har 25 000 ungdommer har fått oppleve en annen nasjon fra innsiden. Mer enn 1 200 av disse har kommet fra Norge. Organisasjonen får i Norge bistand fra Norges Bygdeungdomslag, internasjonalt finnes et tilsvarende tett samarbeid med Young Farmers Association.
Organisasjonen gir utvekslingstilbud innen landbruk, gartneri/hagebruk, skogbruk og au pair/husarbeid. Fra ungdommene søker, tar det et par måneder til de kan reise ut. De vil da være utstyrt med visum, arbeidstillatelse, forsikring og et nettverk som tar vare på dem når de kommer fram. De bor hos nøye utvalgte vertsfamilier, er en naturlig del av deres familieliv, møter øvrige deltakere fra andre deler av verden, og det oppstår varige vennskapsbånd.
IAEA Norge forhåndsintervjuer alle familier som ønsker å være vertsfamilie ut fra organisasjonens vedtekter vedrørende kost, losji, lønn, aktiv deltakelse i det lokale samfunnsliv m.m. Praktikantene er garantert arbeidstid og lønn tilsvarende norske landbruks- og gartnerelever.
Når en amerikaner eller australier søker seg til Norge, er det dessverre så godt som umulig å få visum/oppholdstillatelse/arbeidstillatelse. Tidligere gikk dette veldig greit, men de siste årene har UDI skjerpet inn reglene. Ett krav har vært at utvekslingsopphold i Norge over 3 måneder må inngå som en del av utdanningen til vedkommende som kommer hit. For de aller fleste som kommer til Norge for et utvekslingsprogram er dette problemfritt, da de kommer hit nettopp for å gå på skole.
For IAEA er dette imidlertid et stort problem, fordi en australier som kommer fra landsbygda og har lyst til å reise til Norge for å jobbe en kortere periode, sjelden har særlig utdanning og heller ikke har planer om å skaffe det.
Saksbehandlingstiden er på hele 6 måneder. Så godt som ingen av praktikantene søker et halvt år før de har tenkt å reise, derfor vil de som regel velge et annet land der behandlingstiden er betydelig kortere.
I IAEAs tilfelle dreier det seg om anslagsvis et par ungdommer hvert år som ønsker å komme til Norge og få sitt livs opplevelse i et sammensveiset og trygt miljø.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Innledningsvis vil jeg gjerne presisere at jeg i henhold til utlendingsloven § 38 ikke kan gripe inn og instruere Utlendingsdirektoratet om lovtolking, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker. Dersom jeg skal styre praksis, må dette skje ved endring i regelverket. For å kunne besvare spørsmålet fra representanten Rui har jeg bedt Utlendingsdirektoratet om å redegjøre for gjeldende praksis.

I utlendingsregelverket finnes det i dag flere bestemmelser som kan være aktuelle hvor ungdommer fra andre nasjoner ønsker å komme til Norge på utvekslingsbasis via IAEA. Jeg viser også her til representantens begrunnelse for spørsmålet, hvor det opplyses om at siden 1963 har mer enn 1 200 ungdommer kommet til Norge via denne organisasjonen.

Det finnes en bestemmelse for kortvarige opphold av inntil 3 måneder for arbeidende gjest i landbruket. Det er her ikke noe krav om at vedkommende har utdannelse innenfor landbruket eller at oppholdet inngår som en del av dennes yrkesutdanning. Utlendingsdirektoratet har opplyst at i disse tilfellene behandles sakene umiddelbart etter at de er ankommet direktoratet.

Det finnes også en bestemmelse for praktikanter som ønsker å oppholde seg i Norge over en lengre periode. Siden det her gis mulighet til å oppholde seg i Norge i inntil 2 år, er det krav om at oppholdet inngår som en naturlig del av vedkommendes yrkesutdanning. Formålet med denne bestemmelsen er å gi utlendinger mulighet til å komme til Norge for å skaffe seg praktisk opplæring om et yrke. Selv om praktikantopphold vanligvis tas før eller under utdanning, kan det også tas etter endt utdanning. Utlendingsdirektoratet har opplyst at klare innvilgelsessaker behandles umiddelbart. Ved mer kompliserte saker kan saksbehandlingstiden bli inntil 6 måneder.

Det kan synes som om IAEAs opplegg ligger på siden av dagens regelverk for en del av deres utvekslingsungdommer. Vi vil se nærmere på om hvordan utlendingsregelverket kan gjøres enklere for denne gruppen, dette vil kreve forskriftsendringer som vil ta noe tid. Jeg vil vise til at sesongarbeidstillatelser nå er utvidet fra 3 til 6 måneder.

Det er en prioritert oppgave at saksbehandlingstiden i utlendingssaker skal være kortest mulig. Utlendingsdirektoratet har derfor blitt mer bevisst på å skille mellom enkle og kompliserte saker. Enkle saker skal behandles umiddelbart, mens det nødvendigvis vil ta litt lenger tid i vanskelige og kompliserte saker.