Skriftleg spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:73 (2004-2005)
Innlevert: 14.10.2004
Sendt: 15.10.2004
Svart på: 25.10.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Mener statsråden det kan være grunnlag for en ny prekvalifisering pga. den tvil som er fremkommet om den aktuelle steinen til operaen, herunder også vurdere andre fargevalg for steinen?

Grunngiving

Det vises til Kultur- og kirkedepartementets svarbrev til Larvik Fremskrittsparti ved Anders Anundsen, ref. 2002/2605 KU/KUO EV:ksl av 22. september 2004. Det refereres: "Prekvalifiseringen hadde til hensikt å klarlegge hvilke leverandører som kunne tilby stein som oppfyller kravene til kvalitet og estetikk." Videre sies det at Larvikitt ikke ble vurdert, da denne ikke er tilnærmet hvit, noe som er ett av kravene. Vi ønsker å presisere at dette kun er en av flere norske steiner som kan være aktuelle til operahuset.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Kultur- og kirkedepartementet har forelagt spørsmålet for Statsbygg, som er ansvarlig byggherre og dermed også håndterer anbudene for operahuset. I brev av 20. oktober skriver Statsbygg:

"En ny prekvalifisering og påfølgende tilbudskonkurranse for anskaffelse av stein kan bare skje dersom den gjennomførte konkurransen blir avlyst eller at samtlige tilbud blir forkastet. Det kan ikke gjøres med mindre det finnes "saklig grunn" til å avlyse eller totalforkaste.

For Operaprosjektet vil en ny konkurranse om steinkjøp føre til en forsinkelse i prosjektgjennomføringen. Dette vil også ha økonomiske konsekvenser, bl.a. i form av risiko for betydelig erstatningsansvar overfor tilbyderne i den gjennomførte konkurransen.

Statsbygg har i denne prosessen fullt ut fulgt lov om offentlige anskaffelser av 16. juni 1999 nr. 68, med tilhørende forskrift av 15. juni 2001 nr. 616, slik det er plikt til å gjøre. Når en konkurranse er lyst ut og gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser, er det ikke adgang til å stoppe denne prosessen for å foreta en ny prekvalifisering eller eventuelt å bringe inn nye kriterier enn de som fremgikk av konkurransegrunnlaget (andre fargevalg m.m.).

I den foreliggende sak kan ikke Statsbygg se at det foreligger saklig grunn til å avlyse konkurransen eller totalforkaste de mottatte tilbud."

Jeg viser til den faglige vurdering Statsbygg her gjør, og har ingen merknad til denne.