Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:91 (2004-2005)
Innlevert: 21.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Svart på: 01.11.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Forsvaret ved Skifte Eiendom og flere offentlige og private samarbeidspartnere har presentert et forslag til etterbruk av Lahaugmoen militærleir. I et slikt "Senter for sikkerhet, beredskap og redning" inngår øvingsområder for politiet, base for politihelikopteret og arealer for Sivilforsvaret.
Er justisministeren kjent med disse planene, hvordan vurderer han dem, og stiller han seg positiv til å få realisert planene?

Grunngiving

Etter at det ble vedtatt at Forsvarets sanitetsregiment ikke lenger skulle være lokalisert til Lahaugmoen i Skedsmo, har Forsvaret ved Skifte Eiendom arbeidet med etterbruken av disse arealene. Skifte Eiendom har sammen med offentlige og private samarbeidspartnere lagt fram et forslag om at det etableres et "Senter for sikkerhet, beredskap og redning" på Lahaugmoen.
Et slikt senter vil inneholde trenings- og øvingsarealer for politikamrene i Oslo og Akershus, for Heimevernet, for avdelinger i Forsvaret, for Sivilforsvaret og for brannvesenene på Romerike og i Oslo. I tillegg vil det kunne opprettes base for politihelikopteret der.
Det vil også bli lokalisert virksomhet fra næringsliv og frivillige organisasjoner innenfor sikkerhet, beredskap og redning i et slikt senter.
Skal en lykkes med å få etablert et slikt senter på Lahaugmoen, må politi- og justismyndighetene relativt raskt signalisere interesse. Hvis ikke blir Lahaugmoen solgt i tråd med gjeldene avhendingsinstruks for tidligere forsvarseiendommer.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Skifte Eiendom har fremmet forslag overfor Justisdepartementet om anvendelse av Lahaugmoen leir til diverse justisformål. Jeg er derfor godt kjent med dette, og vil i samråd med berørte direktorater under Justisdepartementet i løpet av kort tid ta stilling til om noen av de forslagene som Skifte Eiendom har lagt fram er aktuelle å gå videre med. Jeg kan ikke gi ytterligere kommentarer på dette tidspunktet.