Skriftleg spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:427 (2004-2005)
Innlevert: 24.01.2005
Sendt: 24.01.2005
Svart på: 31.01.2005 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): GE Energy som eier Sørumsand Verksted har vedtatt å legge ned produksjonen i Norge. Det norske styret ser ingen veier utenom en nedleggelse etter klare direktiver fra eierne i USA. Sørumsand verksted er den siste store turbinprodusenten i Norge. 100 personer mister arbeidet og unik og verdifull kompetanse går tapt. Som storprodusent av vannkraft, er det viktig at denne type kompetanse finnes i landet.
Vil statsråden ta initiativ overfor eierne i forsøk på å få omgjort beslutningen?

Grunngiving

Norge er storprodusent av vannkraft. Å øke effektiviteten og få ut mer energi av etablerte kraftverk må bli et prioritert industrisatsningsområde. Til det kreves det både økt forskningsinnsats, men også nødvendig industrikompetanse. Sørumsand Verksted har de siste årene generert positive driftsresultater for eierne. Det er derfor ikke økonomiske grunner til at GE Energy har bestemt å legge ned produksjonen i Norge. Som en internasjonal gigant kan selskapet ha globale samordningsinteresser i å legge ned produksjonen på Sørumsand. I så fall vil disse interessene kollidere med norske samfunnsinteresser. I Norge må det iverksettes fornyelse og utbygging av eksisterende produksjonsanlegg for å øke effektiviteten og produksjonskapasiteten. Dette vil ofte kreve turbiner som er skreddersydde. Å ha kunnskapen og produksjonsmuligheten i Norge vil være helt sentralt om en skal klare denne fornyelsen. Derfor er det å viktig å ta vare på denne siste rest av industrikompetanse som finnes i landet.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Nærings- og handelsdepartementet tok denne uken initiativ til et møte med ledelsen i GE Energy. Jeg møtte onsdag 26. januar 2005 styreleder og administrerende direktør i selskapet for å få en nærmere redegjørelse om vurderingene knyttet til en eventuell nedleggelse av selskapets verksted på Sørumsand.

Ledelsen fastslo i møtet at de ikke har planer om å nedlegge selskapets virksomhet i Norge, som også omfatter bl.a. hovedkontor og teknologisenter på Kjeller og et laboratorium i Trondheim. De fremholdt derimot at det kan være aktuelt for selskapet å styrke deler av denne øvrige virksomheten. Selv om verkstedet på Sørumsand er veldrevet, har det ifølge ledelsen, likevel ikke ubetydelige lønnsomhetsproblemer. Endelig beslutning om eventuell nedleggelse av verkstedet er ennå ikke fattet, men selskapets styre vil ta stilling til dette spørsmålet i nær fremtid.

Regjeringen ser det som en av sine viktigste oppgaver å legge til rette for lønnsom næringsvirksomhet i Norge. Det viktigste vi kan gjøre i denne sammenheng, er å sikre gode og forutsigbare generelle rammebetingelser for næringslivet. Derfor har Regjeringen ført en økonomisk politikk som har bidratt til at presset på konkurranseutsatt sektor er dempet, og har gjennom skattepolitikken sørget for at bedriftene sitter igjen med en større andel av den verdiskapingen de står for.