Skriftleg spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:648 (2004-2005)
Innlevert: 30.03.2005
Sendt: 31.03.2005
Svart på: 06.04.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil samferdselsministeren ta initiativ til en gjennomgang og samordning av de ulike systemer for elektronisk billettering og sørge for at man fremover baserer seg på den løsning som både er billigst og best både for samfunnet og de reisende?

Grunngiving

Nasjonale retningslinjer for Elektronisk Billettering er utarbeidet av Statens vegvesen på oppdrag fra departementet. Dokumentet, som også kalles Statens vegvesens Håndbok 206, underbygger departementets visjon om at alle innbyggere skal ha en personlig reisekonto der det settes inn penger på. Det utstedes et elektronisk reisekort av lokal kollektivtransportør, som kan benyttes til å betale kollektivreiser med over hele landet. Reisene trekkes så fra på reisekontoen på samme måte som AutoPASS-løsningen for bomringer.
NSB, Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk har gått sammen om å lage en felles billetteringsløsning. De har hver sin leverandør av billetteringssystemer og har i tillegg engasjert en fjerde leverandør til å være med å bygge en overbygning mellom billetteringssystemene deres. Denne overbygningen er beskrevet i et dokument som kalles CRSI (Common Requirement Spesification for Interoperability). Dette omhandler i all hovedsak (90 pst.) forretningsregler mellom aktørene i Oslo, mens 10 pst. omhandler beskrivelse av hvilken programkode Oslo-samarbeidet vil bruke på det elektroniske kortet for at det skal være interoperabelt, altså kunne leses av de tre operatørers billettmaskiner. Man har brukt atskillig tid og ressurser på å lage denne overbygningen som nå er på et teststadium. Denne løsning vil imidlertid ikke understøtte en nasjonal reisekonto og CRSI divergerer derfor med Håndbok 206. Håndboken nevner CRSI og beskriver Oslo-samarbeidets administrative overbygning som skal samle opp alle inntekter som blir generert i de tre operatørselskapene og deretter fordeles mellom dem etter fratrekk av rabatter og administrasjonsgebyr.
I Reis-i-Vest-samarbeidet, dvs. samarbeid mellom billetteringsprosjektene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har man valgt en modell som fjerner behovet for denne ekstra administrasjonen. Hvert fylke er ansvarlig for å sende et krav til de andre fylkene på de områder de samarbeider om. Man mener det blir både fordyrende og kan medføre usikkerhet dersom man var avhengig av at et felles selskap, eventuelt et utenforstående selskap, skulle ha kontroll over pengestrømmen. Man har hatt en god dialog med NSB under hele prosjektet og avtalt med dem å utvikle elektronisk samhandling innen utgangen av 2006. Planen er å finne et minste felles multiplum av de to løsninger som ivaretar alles krav og behov. Denne fellesløsning er diskutert og analysert og man mener den er realistisk å få til. Man har også brukt betydelige midler på å skreddersy et billetteringssystem slik at dette skal være i henhold til Håndbok 206, og som totalt baseres på reisekontotankegangen.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det er et mål for meg at de elektroniske billetteringssystemene som etableres i Norge bygger på en teknisk plattform som muliggjør interoperable elektroniske reisekort. Ved å utgi nasjonale retningslinjer for elektronisk billettering i Håndbok 206, mente vi at aktørene var utstyrt med et velegnet hjelpemiddel ved anskaffelsen av nye billetteringssystemer. Håndbok 206 gir et arkitekturrammeverk for kravspesifisering av elektroniske billetteringssystemer. Rammeverket skal sikre at den enkelte fylkeskommune kan spesifisere systemer tilpasset lokale behov, samtidig som muligheten for regional og nasjonal interoperabilitet ivaretas.

Samferdselsdepartementet har i løpet av 2004 fått meldinger om at det i enkelte fylkeskommuner og transportselskaper har oppstått usikkerhet vedrørende forholdet mellom Håndbok 206 og den overbygning mellom billettsystemene som planlegges i Oslo-området (CRSI). Jeg ser alvorlig på denne situasjonen. Departementet har nedlagt et betydelig arbeid i å avklare sakens faktiske forhold, for på best mulig måte å kunne avhjelpe situasjonen.

Samferdselsdepartementet har fått forståelsen av at en nærmere detaljering av Håndbok 206 vil være tjenelig for fylkeskommunene, for å sikre interoperabilitet mellom fylker og regioner. Jeg har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å revidere Håndbok 206 i tråd med dette. Arbeidet skjer i samarbeid med NSB. Fylkeskommunene ble informert om det igangsatte arbeidet per brev i februar i år. Arbeidet forventes ferdig i løpet av våren. Sentrale aktører i fylkeskommuner og transportselskaper som er engasjert i arbeidet med anskaffelse av elektroniske billetteringssystemer, vil deretter bli invitert til en presentasjon av den reviderte versjonen av Håndbok 206.

Jeg vil fortsette å følge utviklingen nøye, og se til at vi legger forholdene til rette for en utvikling som er til det beste for samfunnet og de reisende. Samferdselsdepartementet vil bl.a. vurdere om det er hensiktsmessig å stille krav til tilskuddsberettiget kollektivtransport om at Håndbok 206 skal følges ved anskaffelse av nye systemer for elektronisk billettering.