Skriftleg spørsmål fra Gunn Olsen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:912 (2004-2005)
Innlevert: 17.06.2005
Sendt: 17.06.2005
Svart på: 23.06.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Mener statsråden at denne ordningen fungerer bra, og forstår statsråden at folk som har jobbet gjennom et langt liv, føler det svært vanskelig å gå veien til sosialkontoret?

Grunngiving

Det er til stadighet henvendelser fra folk som har vært sykmeldte, og som har gått over på attføring etter et år. De er for syke til å få tilbud om rehabilitering og blir henvist til sosialkontoret menn de venter på behandling av sin søknad om uføretrygd.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Maksimal stønadstid med sykepenger er 52 uker. Sykmeldte som ikke kommer tilbake i arbeid i løpet av sykepengeperioden, vil kunne ha rett til rehabiliteringspenger dersom de fortsatt er under behandling og det er utsikt til bedring av arbeidsevnen. Trygdeetaten skal på et så tidlig tidspunkt som mulig, senest etter ett år med sykepenger, vurdere om attføring til annet arbeid er hensiktsmessig. Dersom personen av helsemessige årsaker ikke kan gå tilbake til tidligere arbeid og attføring til annet arbeid ikke er hensiktsmessig, kan det være aktuelt å søke om uføreytelse enten i form av tidsbegrenset uførestønad eller varig uførepensjon.

Fra januar 2005 er trygdeetatens normtid for behandling av søknad om uføreytelser satt til 4 måneder. Trygdeetaten legger stor vekt på å planlegge saksbehandlingen slik at man unngår unødvendig opphold mellom ulike stønader. I de fleste tilfellene fatter trygdeetaten vedtak om uføreytelse mens personen fortsatt har krav på rehabiliteringspenger eller attføringspenger. I noen tilfeller vil det imidlertid ta lengre tid å behandle søknaden. Sivilombudsmannen har påpekt at personer som må avslutte attføringsopplegg av helsemessige årsaker kan risikere å bli stående uten trygdeytelse i ventetiden på at trygdeetaten behandler søknad om tidsbegrenset uførestønad/uførepensjon. Departementet arbeider for å finne en løsning slik at en unngår at personer som har søkt uføreytelser skal måtte få stønad fra sosialkontoret i ventetiden på at uføresøknaden blir behandlet. Jeg viser for øvrig til mitt svar av 26. april 2005 på spørsmål fra stortingsrepresentant Hildeng.