Skriftleg spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:118 (2005-2006)
Innlevert: 10.11.2005
Sendt: 11.11.2005
Svart på: 17.11.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Regjeringserklæringen, budsjettendringsforslaget og olje- og energiministerens uttalelser skaper nå betydelig usikkerhet rundt byggingen av gasskraftverket på Kårstø.
Vil olje- og energiministeren forsikre om at Regjeringen vil følge stortingsvedtaket av 9. mars 2000, og garantere at alle ekstrakostnader som følge av eventuelle særnorske utslippskrav dekkes av staten?Grunngiving

Norsk kraftforedlende industri agerer i et globalt marked, og får nå stadig større problemer takket være økende energipriser og særnorske miljøkrav. Stortinget vedtok i vårsesjonen en rekke tiltak som kan forbedre situasjonen med hensyn til kraft, men dette alene er ikke nok. Det hersker enighet i alle fagmiljøer om at det eneste som kan gi en varig og effektiv løsning, er en betydelig økning i den norske og nordiske kraftproduksjonen for å få en balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet.
I tiltredelseserklæringen fra Regjeringen kom det klare signaler om stopp i vannkraftutbyggingen bl.a. på bakgrunn av vern av Vefsna, samt krav om CO2-håndtering på alle gasskraftverk, også Kårstø-anlegget.
Olje- og energiministeren skal ifølge flere media ha uttalt på Statnetts høstkonferanse at utbyggerne av gasskraftverk må bidra økonomisk til CO2-håndtering, til tross for at det vil ta mange år før dette er økonomisk forsvarlig, og til tross for at Stortinget 9. mars 2000 har vedtatt at det ikke skal stilles strengere utslippskrav til gasskraftverk i Norge, enn andre steder innen EØS-området. I Regjeringens tilleggsproposisjon er det ingenting som tyder på at Regjeringen har til hensikt å betale regningen for CO2-håndtering.
Særnorske miljøkrav vil svekke lønnsomheten i eventuelle norske gasskraftverk, der den fra før av er marginal, og sette prosjektene i fare. Regjeringens signaler om å avgiftsbelegge NOx-utslipp forverrer situasjonen ytterligere.
Gasskraftverket på Kårstø kunne bidratt aktivt til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet, og i tillegg bedret forsyningssituasjonen på Haugalandet betydelig. En eventuell modernisering av Hydros aluminiumsverk på Karmøy vil også være avhengig av at nye kraftmengder på om lag 1,6 TWh gjøres tilgjengelig.
Viser for øvrig til oppslag i Aftenposten 10. november der Hydros generaldirektør Eivind Reiten på det sterkeste advarer mot Regjeringens CO2-strategi.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det vises også til svar på spørsmål nr. 78 og 84 om gasskraftverk og CO2-håndtering

Som det framgår av Soria Moria-erklæringen er Regjeringens politikk når det gjelder gasskraft basert på at gitte konsesjoner står ved lag og at produksjonen av gasskraft skal inngå i det internasjonale kvotesystemet som sikrer at de totale utslippene ikke øker.

Regjeringen vil samarbeide med utbyggerne av gasskraft om anlegg for CO2-fangst, og bidra økonomisk til at dette kan gjennomføres så snart som mulig. Naturkraft har alle nødvendige tillatelser til å igangsette bygging av gasskraftverket på Kårstø, og arbeidet er allerede i gang. Regjeringen vil om kort tid starte forarbeidet med hensyn på realisering av et anlegg for CO2-fangst på Kårstø. Blant annet er det behov for større sikkerhet i forhold til kostnader og tidsløp for konkret prosjektering, utbygging og drift av et renseanlegg, og innsatsen vil i første rekke rettes mot hva som kan oppnås av garantier for leveringstid, kostnader og regularitet for et anlegg tilpasset forholdene på Kårstø. Resultatene fra dette arbeidet vil legge viktige føringer for den videre oppfølgingen.

Den mest hensiktsmessige organiseringen av det statlige engasjementet i CO2-kjeden vil avhenge av flere forhold knyttet til tidsperspektiv, kostnadsvurderinger og juridiske rammebetingelser. For å sikre at det etableres et mest mulig reelt grunnlag for å vurdere nødvendig omfang av et statlig engasjement, er det imidlertid nødvendig å kvalitetssikre aktørenes kostnader og betalingsvillighet i ulike deler av kjeden. Dette arbeidet vil startes opp om kort tid. I tillegg har jeg startet en dialog med utbyggeren på Kårstø.