Skriftleg spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:232 (2005-2006)
Innlevert: 06.12.2005
Sendt: 06.12.2005
Svart på: 14.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil samferdselsministeren ta de grep som er nødvendige for å få orden på norsk luftfart, og vil samferdselsministeren reagere overfor flyselskap som åpenbart misbruker sin markedsmakt overfor flypassasjerene?

Grunngiving

Til tross for at Norge ligger på verdenstoppen både teknologisk og økonomisk, ser vi dessverre stadig oftere at vi har en luftfart som ikke fungerer. Dette skaper store problemer for reisende og koster enorme summer både for næringsliv og offentlige etater i form av at verdifull arbeidstid blir brukt til venting.
I kjølvannet av de uakseptable problemene i luftfarten, ser vi at flyselskap som har monopol på enkeltdistanser nedprioriterer disse til fordel for distanser der man har konkurranse. Ved problemer i flytrafikken tar man med andre ord ut et fly og kansellerer, der kundene ikke har alternativer, og kjører disse inn på distanser der man har konkurranse. Dette gjør man jo for ikke å miste kunder til konkurrenter. Passasjerer på distanser der man har monopol, blir nedprioritert og overført til andre fly på andre tidspunkt. Disse har jo ikke noe valg og må akseptere dette.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil gjerne presisere at jeg ikke har hatt mulighet til å kontrollere om de opplysningene som ligger til grunn for spørsmålet er riktige.

Når det er sagt, er jeg helt enig med representanten Vaksdal i at en godt fungerende luftfart er viktig både for privatpersoner, næringsliv og offentlige etater. Selv om transport av passasjerer med fly har vært et liberalisert marked i lengre tid, har vi flere virkemiddel som skal motvirke misbruk av markedsmakt.

For det første ble det 17. februar i år gjennomført en ny EU-forordning som styrker passasjerenes rettigheter blant annet ved forsinkelse og innstilling av flyginger. Noen av bestemmelsene i dette regelverket er nettopp begrunnet med at økonomisk motiverte innstillinger ikke skal lønne seg for flyselskapene. Det er klart sagt at flyselskap som innstiller flyginger skal gi passasjerene rett til å kreve tilbake det de har betalt for billetten. Samme rett har passasjerer som blir utsatt for forsinkelser på over 5 timer. I tillegg kan passasjerene kreve å få utbetalt en standardisert erstatning, som for de fleste norske innenlandsrutene utgjør ca. 2 000 kr (250 euro).

Så lenge forsinkelsen eller innstillingen ikke er forårsaket av ytre omstendigheter (typisk vær), men av bevisste økonomiske beslutninger internt i flyselskapene, kan de heller ikke si seg fri fra ansvar ved å vise til unntaksreglene i EU-forordningen.

Fra media er jeg kjent med at noen passasjerer har blitt nektet de rettighetene de har etter luftfartslovgivningen. For å sikre passasjerene de rettighetene de faktisk har, arbeider Samferdselsdepartementet for tiden med å utarbeide nye lovregler om håndheving av disse rettighetene.

Bestemmelsene ovenfor gjelder for alle selskap som flyr ruter i Norge. I tillegg blir mange av de regionale monopolrutene ytt etter avtaler om enerett og offentlig tilskudd mellom Samferdselsdepartementet og flyselskapene. I disse avtalene har departementet stilt særskilte krav til regularitet, ved at det offentlige tilskuddet reduseres når tallet på innstilte flyginger overstiger en bestemt prosentsats. I det forrige driftsåret utgjorde denne summen en betydelig del av flyselskapenes samlede overskudd på disse rutene.

På de rutene hvor det ikke finnes slike enerettsavtaler, utsetter flyselskap som behandler kundene sine dårlig seg for risiko. Andre selskap vil når som helst kunne benytte kundenes misnøye til å starte opp konkurrerende flyginger på samme rutestrekning.