Skriftleg spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:577 (2005-2006)
Innlevert: 08.03.2006
Sendt: 09.03.2006
Svart på: 13.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Dersom en forbruksartikkel gir helseskade skal det i Norge svært mye til før det ytes erstatning ut over det direkte økonomiske tap. Praksis viser f.eks. at dersom man mister alt håret som følge av farging, ytes ikke erstatning for tort og svie. I Ot.prp. nr. 93 (2004-2005) ble det uttalt at Justisdepartementet i løpet av 2005 ville nedsette et erstatningslovutvalg for bl.a. å vurdere en ny regel om erstatning for tort og svie i tråd med dansk lov. Et slikt utvalg er imidlertid ennå ikke nedsatt.
Vil statsråden nedsette et utvalg som nevnt?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Ot.prp. nr. 93 (2004-2005) ble fremmet av Regjeringen Bondevik II, som gikk av høsten 2005 uten å ha nedsatt et slikt utvalg. Som det fremgår av mitt brev 28. februar 2006 til Stortingets presidentskap, jf. skriftlig spørsmål nr. 507 fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen, er jeg opptatt av ulike problemstillinger knyttet til personskadeerstatningsutmåling, og Justisdepartementet vil gå inn i problemstillinger knyttet til dette. Jeg vil som en del av dette arbeidet ta stilling til spørsmålet om det skal bli nedsatt et erstatningslovutvalg, bl.a. for å se på spørsmålet om en ny regel om erstatning for tort og svie i tråd med dansk lov.