Skriftleg spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:624 (2005-2006)
Innlevert: 16.03.2006
Sendt: 17.03.2006
Svart på: 30.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Er det sykehjemmet, kommunen eller pasienten selv som skal betale fastlegen for å få medisinske opplysninger ved innleggelse i sykehjem?

Grunngiving

Ved innlegging på sykehjem kreves det at pasienten har med seg ajourførte medisinske opplysninger fra fastlegen, slik at institusjonen kan legge opp ett faglig forsvarlig pleie- og omsorgstilbud til vedkommende.
Flesteparten av de som legges inn på sykehjem i dag er blant de sykeste syke, og de har som oftest behov for bistand til å anmode om å få de nødvendige helseopplysninger.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg forutsetter at nødvendige medisinske opplysninger om pasienten foreligger ved søknad om opphold i sykehjem og når kommunen fatter det aktuelle vedtaket. Jeg forstår derfor spørsmålet dit hen at det gjelder tilsynslegens behov for ytterligere medisinske opplysninger fra fastlegen ved første gangs undersøkelse av pasienten ved innleggelse i sykehjem.

Det følger av helsepersonelloven §§ 39 og 40 at den som yter helsehjelp skal føre journal for den enkelte pasient i samsvar med god yrkesskikk. Departementet har i forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 (journalforskriften) fastsatt nærmere regler om innhold og ansvar for journal, herunder om oppbevaring, overføring og tilintetgjøring av journal.

I henhold til helsepersonelloven § 45 skal, med mindre pasienten motsetter seg det, helsepersonell som nevnt i § 39 gi journalen eller opplysninger i journalen til andre som yter helsehjelp etter denne loven, når dette er "[...] nødvendig for å kunne gi helsehjelp [...]" på forsvarlig måte. Det følger av merknadene til bestemmelsen at journalen eller opplysninger i journalen kan gis i form av muntlig eller skriftlig kommunikasjon. Overføring kan også skje ved hjelp av elektroniske medier der partene har system som ivaretar konfidensialitetshensyn i tilstrekkelig grad.

Det er bare de opplysninger annet helsepersonell behøver for å gi pasienten forsvarlig helsehjelp som skal utleveres, med mindre pasienten samtykker til at opplysninger fra, eller hele journalen, utleveres. Det må med andre ord foretas en konkret vurdering av nødvendigheten av å utveksle taushetsbelagte opplysninger.

Departementet har i brev av 26. juni 2001 til Helsetilsynet tolket denne bestemmelsen dithen at slik utveksling av taushetsbelagte opplysninger kan skje vederlagsfritt (som oversendelse av medisinsk informasjon mellom kollegaer på linje med kopi av epikrise fra sykehus). Det vil i disse tilfellene heller ikke vil være tilstrekkelig grunnlag for å avkreve pasienten betaling. Brevet følger vedlagt i kopi.

På dette grunnlaget er det min oppfatning at dersom tilsynslegen etter ovennevnte vurdering finner det påkrevet å innhente opplysninger fra fastlegen, skjer overføringen av opplysninger vederlagsfritt.

Vedlegg til svar:

Brev fra Sosial- og helsedepartementet til Statens helsetilsyn vedrørende betaling ved overføring av journal mv. Datert 26. juni 2001. Referansenummer: 01/03424 HA 2-AnM.