Skriftleg spørsmål fra Endre Skjervø (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:739 (2005-2006)
Innlevert: 06.04.2006
Sendt: 06.04.2006
Svart på: 24.04.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Endre Skjervø (FrP)

Spørsmål

Endre Skjervø (FrP): Vil Regjeringen vurdere nødvendige bevilgninger til E6-strekningen Selli-Asp i Nord-Trøndelag i forbindelse med statsbudsjettet for 2007, slik at man kan foreta nødvendig utbedring av strekningen i forbindelse med gjennomføringen av selve Steinkjer-prosjektet?

Grunngiving

I forbindelse med gjennomføringen av E6-prosjektet i Steinkjer, og etter opprustningen av rv 17 Asp-Dyrstad, gjenstår nå knappe 2 km med "uferdig" veg på E6-strekningen Selli-Asp. Nesten hele strekningen er 60 km-sone og har en meget dårlig standard både med hensyn til trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Denne gjenstående parsellen vil komme til å representere et standardbrudd som synes både ulogisk, uøkonomisk og unødvendig. Den vil redusere verdien av innsatsen på begge ender av parsellen og på rv 17, og vil skjemme det totale bildet av stamvegstrekningen E6 Trondheim-Fauske. Den vil også representere et klart brudd med de politiske intensjonene for stamvegnettet om "miljø, god framkommelighet og jevn og god standard over lange strekninger". Organisasjoner innen transport, Trygg Trafikk, pressen, politiet, samtlige lokale politiske partier, Steinkjer kommune, tekniske miljøer, også innen Statens vegvesen deler det synspunkt at denne vegstrekning burde vært utbedret i forbindelse med utbyggingen av E6 i Steinkjer. Strekningen bør sees på som en forlengelse av Steinkjer-prosjektet og vil falle naturlig å gjennomføre med eksisterende organisasjon som er klar til å gjennomføre utbyggingen under forutsetning at den prioriteres i 2007.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015 gikk Stortinget inn for en rammeøkning på 160 mill. kr til E6 i Nord-Trøndelag, inkludert Nes bru. Som det går fram av St.prp. nr. 1 (2005-2006), vil deler av denne rammeøkningen bli benyttet til å dekke kostnadsøkninger som følge av at det legges opp til å bygge firefelts veg på deler av E6 gjennom Steinkjer. Rammen til stamvegruta E6 Trondheim-Fauske med tilknytninger gir ikke rom for å prioritere ytterligere tiltak på E6 i Nord-Trøndelag i perioden 2006-2009. Ifølge Statens vegvesen foreligger det heller ikke planavklaring for strekningen Selli-Asp. Følgelig vil det ikke være praktisk mulig med anleggsstart på denne strekningen allerede i 2007.

En ev. prioritering av videre utbygging av E6 mot Asp må vurderes i forbindelse med revisjon av Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Arbeidet med denne revisjonen er startet opp i transportetatene, blant annet på grunnlag av retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet av 31. januar 2006. Departementet tar sikte på å legge planen fram for Stortinget ved årsskiftet 2008-2009.