Skriftleg spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:894 (2005-2006)
Innlevert: 16.05.2006
Sendt: 18.05.2006
Svart på: 26.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Regjeringen foreslår å utvide virkeområdet for eiendomsskatten. Det ble også vurdert av Bondevik II-regjeringen, men forkastet fordi det vil innebære hytteskatt i mange kommuner (eiendomsskatt for hytter). Det vil særlig ramme hytteeiere med lav og midlere inntekt. Stoltenberg II-regjeringen har lovet å ikke øke skattene ut over 2004-nivå.
Dersom alle kommuner som i dag har eiendomsskatt utvider den til å gjelde hele kommunen, hvor mye vil det øke inntektene fra eiendomsskatt, og er dette inkludert i skatteløftet?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen foreslår ikke å utvide virkeområdet for eiendomsskatten. Den kommunale eiendomsskatten er frivillig. Regjeringens forslag til endring i eigedomsskattelova vil gjøre det enklere for kommunene å praktisere loven og gir kommunene rom for å øke sine inntekter, men dette er helt og holdent en kommunal beslutning. Mange kommuner som i dag har eiendomsskatt, vil kunne velge å bruke merprovenyet fra en eventuell utvidelse til å redusere nivået på eiendomsskatten. Målet med forslaget har heller ikke vært å øke eiendomsskatten, men å fjerne uklarheten i regelverket som har gitt opphav til en rekke tvister og rettssaker og til en uheldig forskjellsbehandling av likeartede eiendommer innenfor samme kommune, samt gi kommunene økt valgfrihet. Også uten den foreslåtte endringen kunne kommunene ha økt den samlede eiendomsbeskatningen. Det er ikke naturlig å inkludere eventuelle endringer i eiendomsskatten, heller ikke de som måtte følge av forslaget til lovendring, i beregningene som ligger til grunn når skattenivået skal reverseres til 2004-nivå.

Kommunenes takseringspraksis varierer. Det samme gjelder hvilken skattesats den enkelte kommune vil benytte etter en utvidelse av eiendomsskatten, antall eiendommer som ville bli omfattet av den økte fleksibiliteten i eigedomsskattelova, gjennomsnittlig markedsverdi på disse eiendommene etc. Departementet har derfor ikke grunnlag for å beregne den eventuelle inntektsøkningen som følge av at kommuner som i dag har eiendomsskatt, velger å utvide skatten til å gjelde hele kommunen.