Skriftleg spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1219 (2005-2006)
Innlevert: 22.09.2006
Sendt: 25.09.2006
Svart på: 02.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Deler statsråden Fordelingsnemndas vurdering om at organisasjoner som arbeider for seksuelt misbrukte faller utenfor tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner innenfor psykisk helse, jf. statsbudsjettets kap. 743 post 70?

Grunngiving

Blålys er en landsdekkende organisasjon som arbeider for seksuelt misbrukte og deres pårørende. Organisasjonen tilbyr både støttetiltak overfor seksuelt misbrukte og driver samtidig interessepolitisk arbeid. Organisasjonen fremmet 10. februar 2006 en søknad om tilskudd fra kap. 743 post 70, som er en økonomisk støtteordning for brukerorganisasjoner som arbeider med psykisk helse.
Søknaden ble avslått av Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner i vedtak av 8. mai 2006. Søknaden begrunnes med at Blålys ikke anses å arbeide primært for personer med psykiske lidelser. Det synes imidlertid åpenbart at den som utsettes for seksuelle overgrep vil få psykiske problemer. Fordelingsnemndas fortolkning av formålet med tilskuddsordningen fremstår dermed som for streng, og ikke i tråd med Stortingets intensjoner. I henhold til opptrappingsplanen for psykisk helse er det et sentralt mål å styrke brukermedvirkningen og brukernes egne ressurser.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Organisasjonen Blålys har i brev av 25. juni 2006 til Helse- og omsorgsdepartementet sendt klage på vedtaket om avslag fra Fordelingsnemnda. Saken ligger nå til behandling i departementet. Organisasjonen har blitt orientert om saksgangen underveis.

Jeg har avtalt et møte med organisasjonen Blålys den 1. november og ønsker å høre organisasjonens synspunkter før departementet tar en endelig avgjørelse i saken.