Skriftleg spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:272 (2006-2007)
Innlevert: 30.11.2006
Sendt: 01.12.2006
Svart på: 11.12.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det vises til statsrådens annonsering i media av planer om etablering av 100 nye vinmonopolutsalg.
Kan statsråden redegjøre for de vurderinger av alkoholpolitisk og næringspolitisk karakter som faginstansene og AS Vinmonopolet har hatt av disse planene?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er omfattende dokumentasjon gjennom nasjonal og internasjonal forskning for at statlige detaljmonopoler er meget effektive når det gjelder å forebygge alkoholrelaterte skader og problemer, blant annet fordi monopoler sikrer en begrenset og kontrollert tilgjengelighet av alkoholholdige drikkevarer, og fordi privatøkonomiske interesser ikke er motiverende for salget av alkoholvarer.

På bakgrunn av dette er det viktig å sikre monopolordningen. Slik jeg ser det, er opprettholdelse av vinmonopolordningen imidlertid avhengig av oppslutning i befolkningen.

AS Vinmonopolet vil, ved utgangen av 2006, ha 211 vinmonopolutsalg fordelt på noe over 160 kommuner. 79 pst. av befolkningen vil ved utgangen av året bo i kommuner med eget Vinmonopol, mens 84 pst. av befolkningen bor nærmere enn 15 km fra nærmeste Vinmonopol. For å sikre tilgjengelighet også for personer som har lang vei til nærmeste utsalg, tilbyr AS Vinmonopolet i tillegg nettsalg og postforsendelse. Det er opprettet en egen butikkategori med begrenset driftskonsept - distriktsbutikk - som har til formål å bedre tilgjengeligheten i distriktene. En viktig målsetting for driften av AS Vinmonopolet er å sikre god og rettferdig tilgjengelighet av Vinmonopolets tjenester over hele landet. Når AS Vinmonopolet i 2005 ba de kommuner som var interesserte og som selv mente de oppfylte gjeldende kriterier for etablering av utsalg om å melde sin interesse, var det 100 kommuner som svarte.

En utvidelse av antall utsalg slik at færre får lang vei til vinmonopolutsalg og flere kan oppsøke utsalg i den kommunen der de bor og arbeider, kan etter min mening bidra til å sikre oppslutningen om monopolordningen som sådan. Det er etter min mening langt bedre at befolkningen i Norge får anledning til å kjøpe vin og brennevin i noen flere vinmonopolutsalg, hvor det ikke er privatøkonomiske interesser med i bildet og hvor vi vet at den sosiale kontrollen med salget er god, enn at monopolordningen på sikt mister sin legitimitet slik at det må åpnes for salg av vin og brennevin i dagligvarebutikkene. Jeg tillater meg å minne representanten Dåvøy om at det i dag er ca. 4 500 dagligvarebutikker med salgsbevilling for øl og andre alkoholholdige drikkevarer som inneholder under 4,8 volumprosent alkohol. Etter min mening må vi fortløpende vurdere om det, for å sikre legitimiteten til monopolordningen og dermed en av grunnsteinene i alkoholpolitikken, er behov for å gjøre enkelte justeringer innenfor rammen av ordningen.

Det er med dette som bakgrunn at Regjeringen i juni 2006 besluttet at Helse- og omsorgsdepartementet skal utrede endringer i systemet for etablering av vinmonopolutsalg. For å styrke legitimiteten til AS Vinmonopolet skal det arbeides med sikte på en ordning der kommuner som ønsker det, som hovedregel kan få etablert vinmonopolutsalg. Formålet med det arbeidet som gjennomføres, er å vurdere endringer som kan sikre styrket legitimitet til AS Vinmonopolet, og at bedret butikkdekning vil kunne bidra til å dempe ulovlig omsetning.

I den pressemeldingen som Helse- og omsorgsdepartementet sendte ut i forbindelse med beslutningen, ble det presisert at før det tas stilling til endringer i systemet for utbygging av salgsnettet, er det flere forhold som skal utredes nærmere. Det skal ses nærmere på ulike modeller for å bedre butikkdekningen i distriktene. Videre skal juridiske, herunder EØS-rettslige, alkoholpolitiske, økonomiske og praktiske forhold ved de ulike modellene utredes.

Helse- og omsorgsdepartementet er nå i ferd med å vurdere disse spørsmålene og har i den forbindelse bedt styret i AS Vinmonopolet om bidrag. Det er til dels tunge spørsmål som skal utredes. Jeg mener at det er viktig å ta grep for å sikre at ordningen ikke mister oppslutning, men at det er vel så viktig at dette skjer på en måte som ikke fører til at ordningen som sådan undergraves. Dette innebærer at arbeidet må utføres grundig, og at det derfor kan ta noe tid. Jeg har bedt Vinmonopolet om innspill innen utgangen av første kvartal 2007. På bakgrunn av Vinmonopolets innspill, vil videre prosess bli vurdert. Jeg understreker at eventuelle forslag om vesentlige endringer i systemet for etablering av vinmonopolutsalg vil bli lagt fram for Stortinget før implementering.

Jeg vil også understreke at det fra min side ikke er aktuelt å gjøre endringer i grunnsteinene for vinmonopolordningen.

Det betyr for det første at eventuelle endringer skal skje innenfor rammen av monopolordningen. Dette innebærer at løsninger som innebærer salg av alkoholholdig drikk som inneholder mer enn 4,7 volumprosent alkohol i utsalg som drives av andre enn AS Vinmonopolet, ikke er aktuelle. Løsninger som bygger på "vin i butikk" eller lignende er derfor uaktuelle, også som prøveordninger. Dette formidles også til kommuner, butikkeiere og andre som henvender seg til meg eller departementet for å få informasjon om arbeidet med å vurdere endringer i systemet for etablering av vinmonopolutsalg.

For det andre er opprettholdelse av det kommunale alkoholpolitiske selvstyret - at kommunene selv tar standpunkt til om de ønsker å etablere utsalg i sine kommuner - en grunnleggende forutsetning for arbeidet.

Jeg vil også understreke at bakgrunnen for beslutningen om å utrede endringer er et grunnleggende mål om at AS Vinmonopolet skal bevares og videreutvikles som et sterkt alkoholpolitisk instrument. Alkoholpolitiske konsekvenser av de modeller for utvidelse av tallet på butikker som utredes, står derfor sentralt i arbeidet.

Jeg vil videre presisere at AS Vinmonopolet, i påvente av eventuelle nye signaler, skal videreføre gjeldende rammebetingelser for butikketableringer. Jeg viser i denne forbindelse til at AS Vinmonopolets styre i sitt styremøte 22. november 2006, i henhold til gjeldende kriterier, besluttet en foreløpig plan for utbygging i 2007 som omfatter etablering av 13 nye utsalg.