Skriftleg spørsmål fra Oddvar Hallset Reiakvam (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:835 (2006-2007)
Innlevert: 27.03.2007
Sendt: 28.03.2007
Svart på: 30.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Oddvar Hallset Reiakvam (FrP)

Spørsmål

Oddvar Hallset Reiakvam (FrP): Kan statsråden stadfeste at eit vern av Førdefjorden i tråd med regjeringas framlegg i St.prp. nr. 32 (2006-2007) ikkje vil legge hinder i vegen for uttak av rutilførekomsten i Engebøfjellet, bygging av hamneanlegg i tilknyting til verksemda og tilgang på fjorddeponi?

Grunngiving

Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane vil etter regjeringas framlegg i St.prp. nr. 32 (2006-2007) ligge i tilknyting til ein nasjonal laksefjord. Engebøfjellet inneheld ein av verdas beste, kjende rutil-/eklogittførekomstar. I samband med utvinning av rutil/eklogitt vil det kunne verte naudsynt å bygge ut hamneanlegg og å deponere massar i fjorden.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Eit tenkeleg problem for villaksen knytt til uttak av mineralførekomsten i Engebøfjellet er utslepp av steinstøv med meir i overflata. Det må under alle høve setjast strenge krav til slike utslepp, og eg kan difor stadfeste at Førdefjorden som nasjonal laksefjord ikkje vil legge hinder i vegen for uttak av rutilførekomsten i Engebøfjellet, bygging av naudsynt hamneanlegg og tilgang på fjorddeponi.