Skriftleg spørsmål fra Endre Skjervø (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1143 (2006-2007)
Innlevert: 01.06.2007
Sendt: 04.06.2007
Svart på: 12.06.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Endre Skjervø (FrP)

Spørsmål

Endre Skjervø (FrP): Har Regjeringen nå endret sin politikk og startet med behandling av enkeltsaker, som i saken med broren til mannen som sitter fengslet i Irak for drapet på en namsoskvinne, og vil det bety at andre saker av lignende karakter også vil få samme behandling i fremtiden?

Grunngiving

Fredag 25. mai uttaler Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann, Arild Stokkan-Grande til Trønder-Avisa at han krever at broren settes på første fly hjem, ettersom vedkommende tidligere har blitt utvist fra Norge på livstid. Stokkan-Grande uttaler videre at UDI har bare én ting å gjøre, og det er å kaste søknaden om asyl i søppelbøtta, og få sendt broren ut av Norge på første fly. Undertegnede er enig med Stokkan-Grande i at familien til drapsofferet må få fred, og ikke minst må det tas hensyn til barna. I denne saken må det handles resolutt.
Videre uttaler arbeids- og inkluderingsministeren til VG at han personlig vil gå inn i en ny asylsak fra broren, og at han vil komme til å sette fullt trøkk på denne saken, og gå personlig inn i den.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som kjent er regelverket på utlendingsfeltet lagt opp slik at det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som vurderer og avgjør enkeltsaker. I henhold til utlendingsloven § 38 kan verken jeg eller mitt departement instruere om avgjørelsen av enkeltsaker, med mindre saken berører hensynet til rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn. Jeg har derfor etter loven ikke anledning til å gripe inn i enkeltsaker og jeg kan kun påvirke utfallet av enkeltsaker ved å gjøre endringer i lov og forskrift, eller ved å gi generelle instrukser om lovtolkning eller skjønnsutøvelse.

Jeg vil understreke at verken jeg eller departementet for øvrig har grepet inn i den konkrete saken representanten Skjervø viser til i sitt spørsmål. Men på grunn av sakens bakgrunn og spesielle karakter, har jeg ønsket å være løpende orientert om fremdriften i saken. I denne typen saker mener jeg også at det er viktig at jeg kjenner fakta utover det som omtales i media.