Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1212 (2006-2007)
Innlevert: 13.06.2007
Sendt: 13.06.2007
Svart på: 20.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Det er varslet endringer innenfor betalings- og skjermingsordningene for fysioterapi.
Kan statsråden forsikre at pasienter som i dag er med på diagnoselisten, og som mottar gratis behandling, ikke vil få redusert sitt behandlingstilbud som følge av disse endringene?

Grunngiving

En arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet utreder nå betalingsordningene for fysioterapibehandling. Undertegnede har fått henvendelse fra bekymrede reumatikere og kronikere som frykter at de i 2008 ikke vil få det tilbudet de har i dag, og som de er avhengig av for å opprettholde et stabilt funksjonsnivå. Hvis kriteriene for å få gratis fysioterapibehandlinger heves, vil det få følger for mange pasienter.
Det å vente med behandlinger til pasienten har en vesentlig funksjonsnedsettelse kan føre til at skadene bli permanente og invalidiserende.
Bekhterevs er en sykdom som kan bli invalidiserende for pasienten dersom vedkommende ikke får behandlinger på et tidlig tidspunkt.
Da Regjeringen i 2006 innførte egenandel på 50 kr på behandlinger til disse pasientgruppene, ble det møtt med en massiv motstand fra både fysioterapeutene og pasientorganisasjonene. Dette førte til at egenandelen ble fjernet igjen allerede samme våren.
Mange frykter nå at arbeidsgruppen jobber frem et nytt forslag for å spare behandlingsutgifter, men at også dette vil ramme kronisk syke som gjennom behandlinger forebygger ytterligere lidelser og uførhet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Formålet med den kommunale fysioterapitjenesten er at den enkelte kommune skal gi et mål- og behovsrettet tilbud til kommunens innbyggere. Dette er en sentral premiss for utformingen av tjenesten. Pasienter som oppsøker fysioterapeut som har inngått avtale om driftstilskudd (driftsavtale) med kommunen, har rett til å få stønad til dekning av utgifter til fysioterapibehandling med hjemmel i folketrygdloven § 5-8. Pasienter som har sykdom/diagnose som faller inn under sykdomslisten (diagnoselisten) som fremgår av forskrift hjemlet i folketrygdloven § 5-8, har krav på også å få dekket egenandel (få gratis behandling).

I spørsmålet vises det til at det er varslet endringer innenfor betalings- og skjermingsordningene for fysioterapi. Dette er ikke en korrekt gjengivelse av de faktiske forhold. Jeg viser i den forbindelse til mitt svar av 12. juni i år til representanten Giltuns spørsmål nr. 1153 til skriftlig besvarelse. Det er der redegjort for formålet med den kommunale fysioterapitjenesten og pågående prosesser i og utenfor departementet.

En arbeidsgruppe i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet med deltakere fra Sosial- og helsedirektoratet og Norsk fysioterapeutforbund, har 4. mai d.å. levert rapporten Betalingsordninger fysioterapi. Forslag til alternative skjermingsordninger. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og er i sin helhet offentlig tilgjengelig på www.nav.no. Gruppens rapport vil bli fulgt opp av departementet på egnet måte og må ses i sammenheng med det utredningsarbeid som pågår i forhold til spørsmålet om omfanget av kommunenes finansieringsansvar for fysioterapitjenesten. Denne gruppens arbeid er beskrevet i mitt forrige svar til representanten Giltun. Det er således ikke korrekt at det er varslet endringer. Dersom endringer vurderes, vil dette eventuelt skje med en høring på vanlig måte.