Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1389 (2006-2007)
Innlevert: 17.09.2007
Sendt: 18.09.2007
Svart på: 26.09.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Vil statsråden legge til rette for at kiropraktorer kan arbeide i tverrfaglige poliklinikker i offentlige sykehus, ved å åpne for at takster innen fysikalsk medisin og rehabilitering kan benyttes av kiropraktor på lik linje med legespesialister?


Grunngiving

Tradisjonelt har kiropraktorer i Norge arbeider i privat praksis enten alene eller i kontorfellesskap med andre kiropraktorer. Flere har etter hvert sett viktigheten av en tverrfaglig tilnærming, og det er en utvikling i retning av at kiropraktorer etablerer seg i kontorfellesskap med andre yrkesgrupper som leger og fysioterapeuter. Også de statlige sykehusene tar nå initiativ til å organisere tverrfaglige miljøer for å kunne gi et best mulig utrednings- og behandlingstilbud til pasienter med lidelser i muskel- og skjelettsystemet. Ullevål universitetssykehus åpnet 1. september en ny nakke- og ryggklinikk, der sykehuset har samlet alle spesialister som er involvert i utredning og behandling av pasienter med nakke-, rygg- og bekkenplager. Det tverrfaglige samarbeidet styrkes ved at all ekspertise samles ett sted. Samarbeidet omkring de vanskelige tilstandene bedres, og pasientene slipper å henvises internt mellom ulike avdelinger som bidrar i nakke- og ryggomsorgen. Det fremgår av en pressemelding i forbindelse med åpningen av klinikken at Ullevål universitetssykehus har som målsetting at nakke- og ryggpoliklinikken skal være Skandinavias fremste utredningspoliklinikk og et nasjonalt kunnskapssenter for pasienter med lidelser i nakke, rygg og bekken.
De regionale helseforetakene får inntekter ved at de offentlige poliklinikkene utløser takster fastsatt i "Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak." Takster utløses som hovedregel når kontroll eller behandling er utført av legespesialist, men det er også åpnet for at andre yrkesgrupper kan utløse takster innenfor særskilte fagområder. Takster innen oral kirurgi og oral medisin kan både benyttes av legespesialister og tannlegespesialister.
Ullevål Universitetssykehus har siden 2002 hatt kiropraktor knyttet til ryggpoliklinikken.
Fordi kiropraktor ikke utløser takst på selvstendig grunnlag, har UUS måttet engasjere kiropraktoren som konsulent på timebasis. Denne avtalen videreføres nå i den nye nakke- og ryggpoliklinikken, men oppfattes som problematisk både med tanke på kiropraktorens plass i det tverrfaglige miljøet og med tanke på finansiering. Flere sykehus ønsker å ansette kiropraktor i ryggpoliklinikk, ortopediske avdelinger eller ved fysikalsk-medisinske avdelinger, men kan ikke gjøre dette blant annet på grunn av manglende takster.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Ved polikliniske konsultasjoner kan det kreves refusjon etter et fastsatt takstsystem. Som representanten Giltun korrekt påpeker, sier hovedregelen i dette takstsystemet at takst kun kan kreves når kontroll/behandling er utført av legespesialist med mindre annet følger av merknadene til den enkelte takst. Det er i takstenes merknader innrømmet enkelte unntak fra denne hovedregelen; takster innen oral kirurgi og oral medisin er allerede nevnt i spørsmålets begrunnelse. I tillegg kan jordmødre kreve takst ved ultralydsundersøkelser i forbindelse med svangerskap.

Kiropraktorer er en av mange yrkesgrupper som er representert ved landets sykehus. I 2006 ble det tatt i bruk et nyutviklet kodeverk ved sykehusene. Aktivitetsregistreringen fra disse kodeverkene vil gi bedre mulighet enn i dag til å danne et bilde av den aktiviteten som utføres ved sykehusene, uten å ta stilling til hvilken yrkesgruppe som utfører den. Det vil være naturlig at kunnskapen fra den nye aktivitetsregistreringen gradvis tas i bruk i den aktivitetsbaserte finansieringen av spesialisthelsetjenesten i løpet av de nærmeste årene.