Skriftleg spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:190 (2007-2008)
Innlevert: 09.11.2007
Sendt: 12.11.2007
Rette vedkommende: Finansministeren
Svart på: 19.11.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Hvordan vil statsråden hindre at norske arbeidsplasser i fiskemel og forindustrien går tapt som følge av NOx-avgiften?

Grunngiving

En undersøkelse fra ECON viser at kostnader til frakt utgjør en viktig bestanddel i sluttprisen som oppdrettsnæringen betaler for fiskefôr og at innføring av NOx-avgiften har medført at kostnadene for frakt av fôr innad i Norge har økt, mens kostnadene for frakt av fôr fra utlandet ligger stabilt. Dette medfører at utenlandske fôrprodusenter har styrket sin konkurransekraft vis-a-vis norske produsenter. Dette vil skape negative næringsmessige og miljømessige konsekvenser.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Stortinget vedtok å innføre en avgift på utslipp av NOX fra 1. januar 2007. Avgiftens formål er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner i utslipp av NOX og sammen med andre virkemidler bidra til å oppfylle Norges utslippsforpliktelse etter Gøteborgprotokollen. Norge er i henhold til Gøteborgprotokollen av 1999 forpliktet til bl.a. å redusere de årlige utslippene av NOX til maksimalt 156 000 tonn fra og med 2010. Et enstemmig Storting samtykket den 18. desember 2000 i at Norge ratifiserte Gøteborgprotokollen.

Avgiften på utslipp av NOX setter en pris på utslipp av NOX. Den avgiftspliktige får dermed et incentiv til å redusere utslippene, f.eks. ved investeringer i renseteknologi eller ved driftsomlegginger. Slike tilpasninger til avgiften vil kunne få virkninger også for virksomheter som ikke er omfattet av avgiften. Avgiften vil f.eks. øke etterspørselen etter renseteknologi og dermed kunne føre til positive næringsmessige konsekvenser for tilbydere av slik teknologi. På den andre siden vil næringer som kjøper varer eller tjenester fra avgiftspliktige virksomheter, kunne oppleve økte priser på slike varer eller tjenester. Dette vil kunne innebære negative næringsmessige konsekvenser for disse virksomhetene. Generelt vil slike næringsmessige virkninger være en nødvendig følge av at det settes en riktig pris på miljøkostnaden for samfunnet.

ECON har i rapporten "Næringsmessige konsekvenser av økt avgift på NOX" pekt på at avgiften på utslipp av NOX har ført til at utenlandske forprodusenter har styrket sin konkurransekraft vis a vis norske produsenter. I bransjer med sterk konkurranse mener ECON at det er grunn til å tro at dette medfører at norske produsenter vil tape markedsandeler, og at dette i så fall vil skape enkelte negative næringsmessige konsekvenser. Disse konsekvensene blir imidlertid ikke nærmere konkretisert eller kvantifisert av ECON.

I likhet med Norge har en rekke andre land utslippsforpliktelser i henhold til Gøteborgprotokollen, og enkelte av disse vil bli nødt til å iverksette ytterligere virkemidler for å nå sine utslippsforpliktelser. Det er bl.a. fremmet forslag om å innføre en NOX-avgift i Danmark. Andre land må også forventes å tilpasse sine virkemidler til sine utslippsforpliktelser og utslippskilder.

Regjeringen følger nøye med på både de miljømessige og de næringsmessige konsekvensene av avgiften på utslipp av NOX. Dersom avgiften ikke skulle gi de ønskede utslippsreduksjoner eller dersom utformingen av avgiften viser seg å gi urimelige næringskonsekvenser, vil endringer i avgiften bli vurdert.