Skriftleg spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:322 (2007-2008)
Innlevert: 30.11.2007
Sendt: 30.11.2007
Svart på: 04.12.2007 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Den sammenslåtte norsk-eksamen skaper engasjement blant elevene. Sist helg ble det avholdt en elevinitiert landsomfattende konferanse der målet var å sette fokus på dette. Initiativtagerne ønsker 2 adskilte eksamener.
Vil kunnskapsministeren vurdere å endre opplegget for norsk eksamen våren 2008 slik at det igjen blir to forskjellige eksamener - en i norsk hovedmål og en i norsk sidemål?

Grunngiving

Elevene som sto bak konferansen, ønsker to eksamener i norsk. De mener at den gamle todelte eksamensformen var svært god og at den ga elevene større mulighet til fordypning. Elevene er ikke imot sidemål, men mener at elevene skal få mulighet til å vise sine kunnskaper i begge fag. For mange vil en samlet eksamen kunne komme til å føre til at de gjør det dårlig på begge.
Elevene mener også at den gamle eksamensformen ga bedre mulighet for lærerne til å bedømme elevene riktig.
Dette er vektige argumenter, og det er interessant at det aksjoneres for å få flere eksamener. Det ønsket bør statsråden etterkomme.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Ny eksamensform i norsk for grunnskolen ble bestemt da Stortinget behandlet Innst. S. nr. 268 (2003-2004) til St.meld. nr. 30 Kultur for læring (2003-2004). Det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet foreslo at eksamen i norsk for grunnskolen skulle reduseres fra to dager til én dag, og at de elevene som ble trekt ut til eksamen i norsk bare skulle prøves i hovedmålet sitt. Ved behandlingen i Stortinget ble forslaget om én skriftlig eksamensdag støttet av et flertall som besto av Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Imidlertid bestemte Stortinget at elevene i grunnskolen skulle prøves i både hovedmålet og sidemålet på denne ene dagen, jf Innst. S. nr. 268 (2003-2004) side 19:

"Denne eksamen bør gjenspeile delemnene i faget, slik at den gir et reelt bilde av elevenes ferdigheter. Både hovedmål og sidemål skal derfor være deler av den skriftlige norskeksamen. Dette flertallet delte "departementets syn på at elevenes opplæring i hovedmål er den mest omfattende delen av norskfaget. Derfor må elevenes hovedmål utgjøre den største delen av den skriftlige norskeksamen".

Vedtaket om endring av eksamensform i norsk for grunnskolen er fulgt opp ved at Utdanningsdirektoratet fikk til oppgave å innføre ny eksamensform for norskfaget. Til hjelp for skolene har direktoratet utarbeidet en eksempeloppgave som er tilpasset at elevene skal prøves i begge målformer på samme dag. Eksemplet er publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider sammen med en vurderingsveiledning.

I tillegg er Utdanningsdirektoratet bedt om å evaluere hvordan den nye ordningen med prøving av både hovedmål og sidemål på samme dag fungerer. Resultater fra denne evalueringen vil bli lagt til grunn når jeg skal vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer i eksamensformen for norskfaget i grunnskolen.