Skriftleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:568 (2007-2008)
Innlevert: 31.01.2008
Sendt: 01.02.2008
Svart på: 08.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Tilleggspensjoner reguleres av Lov om foretakspensjon § 5-10, 4. ledd: "Tillegg til pensjoner kan i et enkelt år ikke overstige den prosentvise økning i folketrygdens grunnbeløp." Henvendelser jeg har fått viser at i år med høy avkastning bidrar dette til at pensjonistenes midler saltes ned i foretakene, samtidig som de over tid ikke fullt ut vil komme pensjonistene til gode.
Ønsker Regjeringen å endre lovbestemmelsen slik at oppspart pensjon i størst mulig grad skal komme pensjonistene til gode?

Grunngiving

Det er pensjonistenes midler som forvaltes av pensjonsforetakene, og overskuddet av forvaltningen skal sammen med den opparbeidede kapital til enhver tid dekke foretakets beregnede forpliktelser i fremtiden, samt dekke løpende administrasjonskostnader.
Bestemmelsen i Lov om foretakspensjon § 5-10, 4. ledd begrenser i hvilken grad høy avkastning vil komme pensjonistene til gode, ved at pensjonsforetakene ikke kan utbetale overskudd som i prosent av løpende pensjon er større enn endringen av Folketrygdens grunnbeløp. Det er riktignok en bestemmelse om at det kan foretas en utjevning over tre år, men reguleringen av pensjonene kan likevel ikke overstige endringen av Folketrygdens grunnbeløp, selv om inntektsmuligheten skal være til stede.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ved pensjonsalder utbetaler pensjonsinnretningen medlemmet en årlig pensjon (et bestemt kronebeløp). Det fremgår av lov om foretakspensjon § 9-1 at premiereserven for en pensjonsordning til enhver tid skal være så stor at den etter beregningsgrunnlaget for pensjonsordningen er tilstrekkelig til å sikre den rett til pensjon som medlemmet har opptjent. Det fremgår videre av § 8-5 annet ledd at overskudd på premiereserve for pensjoner under utbetaling skal tilføres pensjonistenes overskuddsfond. Dersom det ikke er overskudd på premiereserven for pensjoner under utbetaling (basert på pensjonsordningens beregningsgrunnlag) vil det ikke bli tilført midler til pensjonistenes overskuddsfond etter denne bestemmelsen.

Det fremgår av lov om foretakspensjon § 5-10 første ledd at midler tilført pensjonistenes overskuddsfond hvert år skal benyttes som engangspremie for tillegg til ytelsene til pensjonistene. Alle pensjoner skal gis samme prosentvise årlige tillegg. Tillegg til pensjoner kan i det enkelte år ikke overstige den prosentvise økningen i folketrygdens grunnbeløp i året, jf. § 5-10 fjerde ledd første setning, men det kan likevel gis høyere tillegg for at reguleringen av pensjonene i året og de to foregående år sammen skal svare til den prosentvise økningen av grunnbeløpet i disse tre årene, jf. § 5-10 fjerde ledd annen setning. Overstiger midlene i overskuddsfondet i et år det beløp som trengs til engangspremien for tillegg for pensjoner, skal resten overføres til premiefondet, jf.

§ 5-12.

Pliktig (opp)regulering av løpende pensjoner vil således foretas ved bruk av midler i pensjonistenes overskuddsfond, og være begrenset til den regulering som kan finansieres fra pensjonistenes overskuddsfond. At den pliktige reguleringen ikke overstiger den prosentvise endringen i folketrygdens grunnbeløp, gjenspeiler en avveining mellom hensynet til regulering av pensjonistenes ytelser og hensynet til foretakets utgifter til pensjonsordningen.

Som nevnt i St.meld. nr. 2 (2006-2007) Revidert nasjonalbudsjett 2007 s. 64, er det - når alle lovendringer i folketrygdloven (alderspensjon, fleksibel pensjonsalder, uførepensjon osv.) er vedtatt, og regelverket om særaldersgrenser mv. er på plass i de offentlige tjenestepensjonslover - lagt opp til å gi Banklovkommisjonen i oppdrag å foreta konsekvenstilpasninger i lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjon, lov om obligatorisk tjenestepensjon og i lovgivningen om individuell pensjonsordning. Jeg anser det som hensiktsmessig å be Banklovkommisjonen foreta en vurdering av reglene om regulering av løpende pensjoner som ledd i denne gjennomgangen.