Skriftleg spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:641 (2007-2008)
Innlevert: 12.02.2008
Sendt: 12.02.2008
Svart på: 25.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): I Regjeringas nordområdestrategi står følgende: "God infrastruktur er en forutsetning for utvikling av handel og økonomisk virksomhet. Det er regjeringens strategi å videreutvikle infrastrukturen i nordområdene, spesielt for å legge til rette for næringsvirksomhet."
Med utgangspunkt i dette, er statsråden da enig i viktigheten av at utbedringsarbeidene på E6 Alta-Storsandnes kan foregå uavbrutt og at dette også vil være det som er mest kostnadseffektivt?

Grunngiving

E6 fra fylkesgrensa til Troms og til Kirkenes er den eneste stamvegen i Finnmark, og den er svært viktig for hele fylkets befolkning og for næringslivet. Den er i dag i en svært dårlig forfatning flere steder, og aller verst er forholdene på strekningen Alta-Storsandnes. Her er vegen veldig smal og det er stor rasfare flere steder. All tungtrafikk til og fra Troms fylke foregår på denne strekningen som også er svært viktig i beredskapssammenheng, bl.a. i forhold til matvareforsyninger. Intensiteten i trafikken øker og framfor alt øker tungtransporten. Vi har ingen jernbane som kan besørge gods- og annen transport i Finnmark, og andre kollektive løsninger er de fleste steder lite utbygd. Derfor blir også bruk av personbil en nødvendighet i vårt vidstrakte fylke med spredt bosetting. Et godt og trafikksikkert vegnett er mao. helt nødvendig dersom samfunnet skal kunne fungere.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Gjennom Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2006-2015 og fastsettingen av handlingsprogrammet for stamvegnettet for perioden 2006-2015, er utbedring av E6 vest for Alta prioritert. I handlingsprogrammet for perioden 2006-2009 er det satt av 126 mill. kr til delstrekningen Langnesbukta-Janselv. Utbedring av strekningen pågår nå, og ventes ferdigstilt høsten 2008.

Det vil fortsatt gjenstå utbedringsbehov av E6 mellom Alta og Storsandnes etter at vegen mellom Langnesbukta og Janselv er utbedret. Vegen sør for Janselv er smal og har dårlig geometrisk standard. Vegen sør for Kåfjorden, inn mot Alta, er rasutsatt.

Transportetatene og Avinor AS la 17. januar 2008 frem sitt forslag til Nasjonal transportplan for 2010-2019. Dette er en faglig tilrådning innenfor en beregningskteknisk ramme. Ved en økning av denne planramma med 20 prosent, prioriterer Statens vegvesen videre utbygging av E6 vest for Alta med sikte på fullføring i siste seksårsperiode.

Jeg vil presisere at etatenes planforslag er en del av prosessen fram mot stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2010-2019. Planforslaget er nå sendt på en bred offentlig høring med høringsfrist ut april. Hvilke prioriteringer regjeringen vil foreslå for investeringer på stamvegnettet, vil bli presentert når stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2010-2019 legges frem for Stortinget desember 2008.