Skriftleg spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1247 (2007-2008)
Innlevert: 09.06.2008
Sendt: 10.06.2008
Svart på: 24.06.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Er Statsråden komfortabel med det avslaget som Fylkesmannen i Østfold har gitt i sak om fastsettelse av forskrift for Larkollen som typisk turistområde?

Grunngiving

Fylkesmannen i Østfold har avslått søknaden om å fastsette forskrift for Larkollen, i Rygge kommune, som typisk turistområde. Ref. brev datert 5. juni d.å. fra Fylkesmannen i Østfold til Rygge kommune.
Rygge formannskap har fattet vedtak om å søke Fylkesmannen om ved forskrift å definere 1560 Larkollen som et typisk turiststed etter lov om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd. En konsekvens av eventuelt fastsettelse av slik forskrift vil være at utsalgssteder i det aktuelle områder som selger varer til forbrukere blir unntatt fra lovens utgangspunkt om søn- og helligdagsstengning.
Fylkesmannen skriver i sitt brev bl.a. følgende:

"...og kommet til at Larkollenområdet nok kan tenkes å fylle lovens krav til å kunne defineres som et typisk turistområde når det gjelder antall fastboende i forhold til turisttilstrømningen om sommeren. Området har stort innslag av hyttebebyggelse og campingsturisme. Om sommeren er området også mål for dagsturister.".

Allikevel konkluderer Fylkesmannen med avslag på anmodningen!
Undertegnede mener at formålet i lovet må tolkes dit hen at man skal kunne fastsette slik forskrift som omsøkt når det helt klart er et turistområde. De av oss som kjenner godt til Larkollen vet at dette absolutt må kunne defineres som et typisk turistområde, og dette er en vurdering som Fylkesmannen faktisk deler og som er omtalt i brevet.
Når Fylkesmannen avslår - og det ikke er klageadgang på vedtaket - oppleves dette urimelig, spesielt for de næringsdrivende, beboere, turister og kommunen.
I forhold til andre områder i Norge som er definert som typisk turistområder, som er avgjort av andre fylkesmennsembeter, så kan avslaget fra Fylkesmannen i Østfold virke som man her legger til rette for forskjellsbehandling fra statens side ved ulik håndhevelse av loven, og dette mener undertegnede at Statstråden bør gripe tak i.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I henhold til lov 24. februar 1995 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd kan fylkesmannen etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område skal regnes som ”typisk turiststed”. Slik forskrift har som konsekvens at utsalgssteder på området kan holde åpent, uten hinder av hovedregelen om at utsalgssteder skal holde stengt på helligdager. Som typisk turiststed kan regnes område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister. Ut over dette beror det på fylkesmannens frie skjønn om søknad om fastsettelse av forskrift skal imøtekommes. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages til departementet. Jeg ser derfor ikke noe grunnlag for å gå inn i fylkesmannens avgjørelse i denne saken. For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at helligdagsloven har et generelt unntak for utsalgssteder på campingplasser i campingsesongen.