Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1606 (2007-2008)
Innlevert: 30.09.2008
Sendt: 30.09.2008
Svart på: 08.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): NAV-kontorer skal være universelt utformet. I Stange ble det påpekt flere mangler, bl.a. for smale dører til samtalerom, manglende kontrastmarkering for svaksynte ved kølappsystemet og andre forhold. Eiendomssjefen i kommunen hevder de har fulgt standard, statlig utstyr designet etter NAV-konkurranse og at kontoret er i tråd med forskrifter for slike kontorer.
Kan statsråden avkrefte at NAVs regelverk for universell utforming tillater utilgjengelige løsninger, og trengs det endringer for å sikre full tilgjengelighet?

Grunngiving

I Hamar Arbeiderblad 30. september 2008 vises det til at kommunen ikke vil gi ferdigattest til NAV-kontoret på grunn av manglende universell utforming.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har påpekt mangler som gjør at deler av lokalet som skal brukes av allmennheten ikke er tilgjengelig for folk i rullestol, og at manglende markeringer gjør funksjoner som kølappsystemet vanskelig for svaksynte.
De er pålagt å rette dette opp, ikke av NAV, men av byggesaksavdelingen i kommunen.
Eiendomsavdelingen mener bygget er i tråd med NAVs krav og uttaler til HA at: "NAV kontoret er godkjent for funksjonshemmede og i tråd med NAVs forskrifter for slike kontorer over hele landet" sitat slutt.
Jeg har forutsatt at NAVs regler ivaretok standarder for universell utforming som ville hindre at slike feil oppstod.
Dette krever en avklaring på om NAVs regelverk virkelig tillater at samtalerom ikke skal ha dørbredde som gjør at også de i rullestol skal kunne ha samtale i skjermet rom, at terminaler skal være skjermet for innsyn og at kontoret skal ha standarder som sikrer svaksynte, blinde og hørselshemmede mulighet til selv å orientere seg og finne fram til funksjonene i kontoret.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Et av målene med NAV-reformen er at det skal bli enklere for brukerne. Dette innebærer bl.a. god tilgjengelighet, herunder universell utforming av NAV-kontorene. Arbeids- og velferdsdirektoratet laget i 2007 en veileder for hvordan publikumsmottakene i NAV-kontorene burde utformes: ”Konsept for fysisk utforming for publikumsmottak.” Veilederen ble til etter en prosess hvor bl.a. flere brukerorganisasjoner og KS ble hørt.

Veilederen bygger på kravene til universell utforming slik disse er utformet i arbeids- og velferdsforvaltningslovens § 13. Her framgår det at kontoret så langt det er mulig og rimelig skal utformes ut fra prinsippet om universell utforming. I departementets tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet er også kravet til universell utforming vektlagt. I direktoratets veileder går det fram at tilgjengelighet for funksjonshemmede skal ivaretas. Veilederen presiserer at lokalene skal ha enkel og logisk skilting og at det skal være lett å orientere seg. Når det gjelder køordner anbefaler veilederen at det ikke brukes nummervisning av hensyn til blinde og svaksynte. I tilfeller der det er behov for et system med kølapp, anbefales det at vertene trekker lapp og overleverer til bruker. Blinde/svaksynte får samtidig informasjon om nummeret på sin lapp. Når brukere skal inviteres inn til samtale, går saksbehandler ut i ventearealet og henter brukeren.

Veilederen sier ikke noe om skjerming av innsyn til terminaler i publikumsmottaket. De praktiske erfaringen tilsier imidlertid at det er viktig å legge til grunn at publikumsterminalene er oversiktlige. Dette vil bidra til å hindre at publikumsterminalene brukes til andre formål enn det de er tiltenkt.

NAV Stange ble etablert 1.september 2008 og har offisiell åpning 30. oktober. I etableringsprosessen har en benyttet de dokumenter og anbefalte standarder som skal ligge til grunn for etablering av NAV kontorer, herunder direktoratets veileder. I planprosessen for etablering av bygget i Stange ble det etablert et eget planutvalg, hvor Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne var representert.

Det foreligger befaringsrapport og brukstillatelse for bygget datert 29. august 2008. Rapporten bygger på befaring hvor det deltok representanter fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eiendomsavdelingen og bygningsavdelingen i Stange kommune.

Befaringsrapporten har bl.a. enkelte merknader knyttet til universell utforming. Det går bl.a. fram at deler av lokalet som skal brukes av allmennheten ikke er tilgjengelig for personer i rullestol, og at kølappsystemet er vanskelig tilgjengelig for svaksynte.

Jeg har fått opplyst at det vil bli foretatt utbedringer slik at lokalene vil ivareta kravene til universell utforming.