Skriftleg spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:44 (2008-2009)
Innlevert: 07.10.2008
Sendt: 08.10.2008
Svart på: 16.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Norge har tatt på seg forpliktelser når det gjelder å ta i mot mennesker som søker asyl i Norge. De har rett på ett trygt sted å bo med rimelig standard. Det er ikke akseptabelt at mennesker blir banket opp eller utsatt for seksuell trakkasering.
Vil statsråden vurdere om det bør opprettes et rent kvinnemottak slik at spesielt utsatte kvinner kan få mulighet til å velge om de ønsker å oppholde seg der mens søknaden deres behandles?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg er enig med representanten Tørresdal i at det ikke er akseptabelt at beboere i asylmottak utsettes for vold eller seksuell trakassering. På bakgrunn av noen uheldige episoder som skal ha funnet sted i mottak, er det er en aktuell problemstilling som representanten her tar opp.

Utlendingsdirektoratet skal sørge for at alle som søker asyl i Norge får et tilbud om innkvarte-ring som er tilpasset den fasen i asylprosessen en søker er i og som i best mulig grad dekker søkerens behov. Videre er direktoratet pålagt å påse at sikkerheten til beboere og ansatte ved mottak blir ivaretatt. Dersom en søkers særskilte behov tilsier det, kan Utlendingsdirektoratet benytte en ordning med alternativ mottaksplassering, som er en midlertidig bosetting i en kommune av en asylsøker, etter avtale mellom direktoratet og den aktuelle kommunen, eller at det etableres andre boligløsninger i tilknytning til et mottak.

Det er fastsatt ulike krav i driftsreglementet for mottakene som spesifikt omhandler forholde-ne for kvinner. Mottakene skal generelt ha et særlig fokus på kvinners rettigheter og behov, og alle mottak skal ha skriftlige rutiner for håndtering av vold og overgrep mot kvinner. Kvinner skal skjermes fra uønsket oppmerksomhet fra menn, det skal være adskilte bad og toaletter for menn og kvinner, og menn og kvinner skal kunne disponere egne fellesrom.

Jeg mener det er behov for å vurdere om de tiltakene vi har i dag er tilstrekkelige for å hindre vold og seksuelle overgrep mot kvinner i mottak, og vil be Utlendingsdirektoratet gjøre dette. Dersom vi finner at dagens tiltak ikke er tilstrekkelige, kan etablering av kvinnemottak være ett mulig tiltak.