Skriftleg spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:546 (2008-2009)
Innlevert: 20.01.2009
Sendt: 20.01.2009
Svart på: 26.01.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): UNIS ble etablert for å gi Svalbard flere bein å stå på samtidig som det ble lagt til rette for avansert forskning bl.a. på klima- og miljøspørsmål.
Mener statsråden at en fortsatt vekst i aktiviteten ved UNIS ikke er forenlig med å ta vare på svalbardnaturen, og hvordan mener statsråden en nedbygging av UNIS harmonerer med Regjeringens målsetting om å satse i nordområdene der det på Svalbard ligger særlig til rette for internasjonal klimaforskning?

Grunngiving

Ved UNIS drives forskning av global betydning innenfor klima og miljø. Institusjonen opplever for tiden rekordhøye søkertall. Alle kurser er fulltegnet, og det opereres med ventelister flere steder. UNIS tiltrekker seg mange dyktige studenter fordi man har lyktes med å tilpasse seg kvalitetsreformen og fordi UNIS er blitt godt kjent internasjonalt.
Kraftige økninger i felt- og infrastrukturkostnader gjør at UNIS nå trues av store kutt studieåret 2009/2010 som følge av at grunnbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet ikke er tilpasset aktivitetsnivået. Konsekvensene er ifølge UNIS-direktør Gunnar Sand, at 12 av 30 fag må tas ut av studiekatalogen, at antall studentårsverk reduseres fra 140 til 120 og at fagstaben må kuttes med fem årsverk. Utviklingen ved UNIS er bekymringsfull. Små spisse fagmiljøer er sårbare, og fravær av langsiktighet gjør det enda mer krevende å rekruttere og opprettholde kvaliteten ved UNIS.
Signalene fra statsråd Tora Aasland om at aktiviteten ved UNIS skal styres ned står i skarp kontrast til regjeringens utpeking av nordområdene som Regjeringens strategiske satsingsområde.
Universitetene på fastlandet ser med bekymring på kutt i studietilbudet fordi fag ved UNIS inngår som ledd i flere av deres studietilbud.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Svalbard er et unikt område for studier av fysiske og biologiske prosesser knyttet til klima- og miljøspørsmål. UNIS’ engasjement i nordlyslaboratoriet Kjell Henriksen Observatoriet (KHO), forskningsfartøy, Forskningsparken, EISCAT, og senest overtakelsen av radarsystemet SPEAR, er noen eksempler at UNIS har gode forutsetninger for slik forskning.

UNIS er opprettet for å tilby høyere utdanning og drive forskning med utgangspunkt i at Svalbard ligger i et høyarktisk område. UNIS spiller en sentral rolle i videreføringen av den norske polarforskningstradisjonen, i utviklingen av Svalbard som forskningsplattform og i å representere og sikre norske interesser i Arktis.

Som utdanningsinstitusjon tilbyr UNIS forskningsbasert og feltbasert undervisning på høyt nivå til unge mennesker fra mange land, og bidrar gjennom det til å sikre rekrutteringen til forskning og næringsutvikling i arktiske områder i en tid hvor oppmerksomheten i stigende grad rettes nordover.

Det er viktig at all virksomhet på Svalbard, også den ved UNIS, skjer i harmoni med de særlige kravene som stilles for å ta vare på naturen og miljøet. Jeg legger til grunn at dette er tilfellet i dag, og at hensynet til naturen og miljøet ikke er til hinder for videre utvikling.

Jeg legger videre til grunn at UNIS’ aktivitet holdes innenfor de økonomiske rammene de er tildelt og at en sikrer kvalitet både i forskning og undervisning. De senere år har UNIS hatt et noe større aktivitetsnivå på studietilbudet enn de økonomiske rammene bevilget av Stortinget skulle tilsi. Dette har bidratt til å svekke institusjonens økonomi. Styret har derfor nøye vurdert situasjonen og tilpasset aktiviteten for 2009 til bevilgningsnivået som tilsier 120 studentårsverk og som er i tråd med behandlingen av statsbudsjettet for 2005 da studentårsverkrammen sist ble økt.