Skriftleg spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:712 (2008-2009)
Innlevert: 13.02.2009
Sendt: 16.02.2009
Svart på: 24.02.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Som følge av regjeringens underfinansiering av Norges Toppidrettsgymnas (NTG) og WANG Toppidrett er disse institusjonene nå i en meget vanskelig økonomisk situasjon, og det er fare for at de må redusere sitt tilbud skoleåret 2009/2010.
Hva er begrunnelsen for at landslinjene for idrettsfag får et samlet tilskudd pr. elev som er betydelig høyere enn det disse private tilbudene mottar, og hvorfor får NTG og WANG bare tilskudd til 810 av deres totalt 1380 elever?

Grunngiving

NTG og WANG har gjentatte ganger tatt opp problemstillingen knyttet til underfinansiering av deres skoletilbud sammenlignet med støtten til offentlige tilbud. Statsrådene i Kunnskapsdepartementet har ikke tatt seg tid til et møte med utdanningsinstitusjonene. Til tross for at Regjeringen i forslaget til privateskolelov sier at loven "skal åpne for godkjenning av skoler som ønsker å tilby utdanningsprogram som legger særskilt til rette for toppidrett på videregående skoles nivå", så driver dagens regjering en tydelig forskjellsbehandling av offentlige og private tilbud. Skolene får toppidrettstilskudd til bare 810 av totalt 1380 elever. De statlige landslinjene for idrett får et tilskudd på minimum 60 000 kr pr. plass, og i tillegg får de tilskudd fra fylkeskommunene. Eksempelvis får skigymnaset på Hovden i Aust-Agder dekket ordinære kostnader for idrettsfag på 92 700 kr. pr. elev, og de får dermed et samlet tilskudd på 152 700 kr pr elev. Til sammenligning får NTG og WANG 85 prosent av satsen for idrettsfag, dvs. om lag 79 000 kr. pr. plass. Skolene har anledning til å ta 15 prosent i skolepenger, men likevel er det en enorm forskjell i det offentlige tilskuddet. NTG og WANG er i en meget vanskelig økonomisk situasjon, og det er en reell fare for at de må redusere sine tilbud i skoleåret 2009-2010. Det er uforståelig at statsrådene i Kunnskapsdepartementet ikke ønsker en dialog med institusjonene, og det skaper usikkerhet om institusjonenes fremtid.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Wang og Norges Toppidrettsgymnas (NTG) er godkjent etter privatskoleloven og mottar tilskudd etter satser for idrettsfag for de elevene som følger særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett. Satsen regnes ut fra et tilskuddsgrunnlag som tilsvarer kostnadene til drift av tilsvarende offentlige tilbud. Tilskuddsgrunnlaget utgjør 92 700 kroner per elev i 2009 og skolene får 85 prosent av dette grunnlaget i tilskudd, dvs. 78 795 kroner per elev.

I tillegg til tilskudd etter privatskoleloven mottar Wang og NTG et særskilt tilskudd (toppidrettstilskudd). Toppidrettstilskuddet er en budsjettstyrt ordning som ble innført i 1999 etter budsjettvedtak fattet av Stortinget. Ved innføringen av ordningen ble den knyttet til to navngitte skoler, Wang og NTG, og det ble bestemt at tilskuddet kunne gis til maksimalt 810 elever. Det gjaldt 180 elever ved Wang og 630 elever ved NTG. Maksimalgrensen for antall elever og fordelingen mellom skolene har ligget fast siden 1999. Tilskuddet utgjør 17 700 kroner per elev i 2009.

Landslinjene innen skiidrett får et tilskudd fra staten (60 000 kr i 2008) per elev. Landslinjene i skiidrett har til sammen en maksimal kapasitet på 265 elever. Disse skolene får ikke tilskudd etter privatskolesatsen for idrettsfag . Det er kun private skoler som får tilskudd etter denne satsen. Dersom kostnadene til drift av landslinjene for skiidrett er større enn statstilskuddet, er det er fylkeskommunene som må kompensere for denne differansen. Kunnskapsdepartementet er ikke kjent med fylkeskommunenes prioriteringer på skolenivå, og kan derfor ikke tallfeste hva en landslinje evt. får fra fylkeskommunen i tillegg til det øremerkede statstilskuddet.

Det er verdt å merke seg at det er trukket midler fra fylkeskommunenes rammer for å finansiere tilskuddet til landslinjer. I den forbindelse kan det nevnes at det ikke blir regnet gjesteelevoppgjør mellom fylkeskommunene når det gjelder landslinjer, selv om det ved landslinjene tas inn elever fra hele landet.

Det kan dessuten nevnes at utdanningsprogrammet idrettsfag også tilbys på offentlige skoler som ikke har status som landslinjer. Toppidrett er ett av fordypningsemnene innenfor utdanningsprogrammet. Disse skolene mottar ikke toppidrettstilskudd, og heller ikke landslinjetilskuddet. Disse skolene er finansiert utelukkende over rammeoverføringene til fylkeskommunene.

Det er ikke riktig at Kunnskapsdepartementet ikke ønsker dialog med institusjonene. I St.prp. nr. 1 (2008–2009) sier Kunnskapsdepartementet at det vil bli foretatt en samlet gjennomgang av ordningen med toppidrettstilskudd sammen med sentrale parter, for å vurdere om det er hensiktsmessig å legge om ordningen fra 2010-budsjettet. Denne prosessen er nå under planlegging. Kunnskapsdepartementet avholdt også i 2008 møter med både Wang og Norges Idrettsforbund der finansieringen av toppidrettsgymnasene ble diskutert.