Skriftleg spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1042 (2008-2009)
Innlevert: 21.04.2009
Sendt: 21.04.2009
Svart på: 28.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til Sunnmørsposten 18. april, der det kommer frem at Røde Kors må betale 40.000 kr i moms til staten på et kjøretøy de har fått tilbudt i gave fra en privatperson. Dette er en utgift som medfører at Røde Kors må takke nei til gaven.
Mener finansministeren dette er en riktig praksis av regelverket, og vil hun eventuelt bidra til en endring som sørger for at Røde Kors, og andre organisasjoner som yter en svært viktig innsats for samfunnet, blir fritatt denne avgiften?

Grunngiving

Undertegnede viser til Sunnmørsposten 18. april, der det kommer frem at Røde Kors må betale 40.000 kr i moms til staten på et kjøretøy de har fått tilbudt i gave fra en privatperson. Dette er en utgift som medfører at Røde Kors må takke nei til gaven.
Det er, etter undertegnedes oppfatning, urimelig og ufornuftig at frivillige organisasjoner, som yter en svært viktig innsats for samfunnet, blir pålagt å betale en slik avgift til staten. Frivilligheten burde, slik jeg ser det, premieres for sin innsats, og ikke straffes, slik dessverre dagens system fører til.
Det bes derfor om finansministerens redegjørelse knyttet til den omtalte saken spesielt, og problemstillingen generelt.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Representanten Nesvik ber om min redegjørelse for saken som omtales i artikkelen i Sunnmørsposten 18. april og for problemstillingen generelt. Det siste antar jeg angår spørsmålet om jeg vil bidra til at frivillige organisasjoner skal slippe merverdiavgiftskostnaden knyttet til innkjøp av utstyr de bruker i sin frivillige virksomhet.

Jeg er enig med representanten Nesvik i at frivillige organisasjoner yter en svært viktig innsats i samfunnet. Det synet uttrykte jeg også i mitt svar til representantene Syversen, Eriksen, Sørfonn og Tørresdal i anledning forslaget de la fram om skattekutt for frivillig sektor (dokument nr. 8:32 (2008-2009)).

Som det framgår av artikkelen i Sunnmørsposten har Volda Røde Kors vært i kontakt med meg, og jeg sendte derfor et brev til organisasjonen 12. mars 2009. Som det også framgår av artikkelen viste jeg i brevet blant annet til at merverdiavgiftsinntektene er en av de viktigste finansieringskildene til velferdsstaten, og at inntektene fra merverdiavgiften gir staten anledning til å støtte mange gode formål.

Nettopp fordi merverdiavgiften er en av de viktigste finansieringskildene for staten – den innbringer over 200 mrd. kroner årlig – uttalte jeg videre at jeg mener det er viktig å ha et merverdiavgiftssystem som er bredt anlagt med færrest mulig fritaksordninger. Inntektene fra merverdiavgiften brukes til å finansiere mange velferdsformål på statsbudsjettets utgiftsside, som for eksempel direkte tilskudd til frivillig arbeid. Statens bidrag gjennomføres ved tilskudd til ulike formål, kjøp av tjenester, gjennom tilskudd fra tippemidler og lotteritillatelser. I tillegg bevilges det årlig i underkant av 200 mill. kroner til denne sektoren som refusjon av merverdiavgiftskostnader som sektoren har hatt ved kjøp av en rekke tjenester.

For ordens skyld presiserer jeg at Røde Kors i det konkrete tilfellet som omtales i Sunnmørsposten ikke må betale merverdiavgift på selve gaven. Det er innkjøpet av kjøretøyet det må betales merverdiavgift for. Det gjelder uavhengig av om det er gavegiver eller Røde Kors selv som står for innkjøpet, noe som har sammenheng med at merverdiavgiften er en generell forbruksavgift som legges på alle varer og de fleste tjenester som omsettes i Norge. Det er derfor riktig at det skal betales merverdiavgift ved kjøp av for eksempel redningsutstyr i Norge, og slik har det vært fra merverdiavgiften ble innført i Norge fra 1970.

Når det gjelder merverdiavgift og frivillige organisasjoner generelt, er Regjeringen svært opptatt av å sikre denne sektoren gode rammevilkår. Som ledd i arbeidet med en ny og helhetlig frivillighetspolitikk har Regjeringen derfor gjennomført flere tiltak som innebærer milliardsatsing på frivilligheten. Blant annet får frivillige organisasjoner i løpet av årene 2008 og 2009 tilført 1 mrd. kroner mer fra Norsk Tippings spillemidler som kompensasjon for tapte inntekter fra spilleautomater. Videre kan lag og foreninger få midler gjennom "grasrotordningen" som etableres fra 1. mars 2009. Dette er eksempler på at Regjeringen gjennom målrettede tiltak gjennomfører sin varslede frivillighetspolitikk og står ved sine løfter.

Regjeringen varslet dessuten i 2009-budsjettet at den ønsker å trappe opp støtten til frivilligheten med opp mot 1 mrd. kroner over noen år. I forbindelse med opptrappingen av støtten til frivillig sektor i de enkelte statsbudsjettene vil Regjeringen også ta stilling til hvordan støtten skal fordeles mellom ulike virkemidler innenfor statsbudsjettet, jf. omtalen i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Den varslede opptrappingen av støtten viser at Regjeringen satser på frivilligheten og følger opp Soria Moria-erklæringen på dette punktet.

Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til denne saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2010.