Skriftleg spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1092 (2008-2009)
Innlevert: 29.04.2009
Sendt: 29.04.2009
Svart på: 07.05.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvorledes vurderer statsråden det faktum at en klage på Romerike politikammers saksbehandlingsrutiner, grunnet rot ved politikammeret 1,5 år etterpå ikke er behandlet, og personen det gjelder grunnet prosessen i mellomtiden har blitt sykemeldt?

Grunngiving

Stortingsrepresentanter og statsråder skal i utgangspunktet ikke involvere seg i saksbehandling av enkeltsaker. Enkeltsaker hvor forvaltningens saksbehandling har virket til skade for enkeltpersoner, kan imidlertid være uttrykk for systemsvikt. Jeg viser i denne sammenheng til sak 2008/2710 hos SOM, "Klage på Romerike politidistrikts saksbehandling om ileggelse av forenklet forelegg - saksbehandlingstid mv", samt at klage er sendt Oslo statsadvokatembete. Helt siden 16.oktober 2007 har personen det gjelder overfor politiet ønsket å trekke tilbake aksept av forelegg som ble godtatt under press. 1,5 år etterpå er personen sykemeldt grunnet sendrektighet i politiets saksbehandling, manglende rutiner for tilsvar og at kravet har blitt sendt til inkasso. Mannen det gjelder sitter fortsatt uten svar og avklaring.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er forelagt Riksadvokaten som har gitt følgende svar:

”Riksadvokaten har innhentet dokumenter fra Romerike politidistrikt og Oslo statsadvokatembeter.

Vedkommende saken gjelder, ble ilagt et forenklet forelegg av Utrykningspolitiet 9. oktober 2007. Han vedtok forelegget, men ved brev av 16. oktober s.å., trakk han sin vedtagelse tilbake. Brevet som er stilet til Utrykningspolitiet innkom ikke Romerike politidistrikt før 25. mars 2008. Romerike politidistrikt innhentet da uttalelse fra Utrykningspolitiet som redegjorde for sitt syn på klagen ved brev av 23. april 2008. Påtaleansvarlig i politiet skrev deretter brev til klageren 5. mai 2008 hvor det fremgikk at klagen ikke ble tatt til følge og at avgjørelsen kunne påklages til statsadvokaten.

Det ble inngitt klage av 14. mai 2008. Denne klagen ble ikke oversendt statsadvokaten før 18. desember s.å. I oversendelsen ble tidsbruken beklaget.

Statsadvokaten fattet vedtak 20. januar 2009 hvor klagen ikke ble tatt til følge. I oversendelsespåtegningen til politiet ble det bedt om at klageren ble underrettet, men dette ble beklageligvis ikke utført. Det er fra Riksadvokatembetet nå tatt initiativ til at dette blir fulgt opp.

Klageren har også brakt saken inn for Sivilombudsmannen. Den påtaleansvarlige i politiet har meddelt ombudet at den lange saksbehandlingstiden fra klagen innkom, til den ble oversendt statsadvokaten skyldes ressurssituasjonen.

Selv om klagen gjelder et saksforhold som ikke er undergitt spesiell prioritet, vil riksadvokaten likevel bemerke at saksbehandlingstiden ble for lang. Det fremgår av klagen at klageren opplevde prosessen som et mareritt og at han ved et annet yrke enn taxisjåfør ville vært sykemeldt på vei til uføretrygd.

Av stortingsrepresentantens spørsmål fremgår imidlertid at klager på grunn av prosessen har blitt sykemeldt. Riksadvokaten har intet grunnlag for å vurdere om opplysningen er korrekt, men tillater seg å bemerke at dette synes å være en noe uvanlig og upåregnelig reaksjon som følge av tvist om et forenklet forelegg. I følge stortingsrepresentanten ble ”forelegget godtatt under press”. Det er intet i de innhentede dokumenter som indikerer at klageren ikke ble korrekt behandlet og informert om de vanlige konsekvenser av å ikke vedta et forenklet forelegg.

Saken er etter riksadvokatens syn et utslag av en konkret, uheldig saksbehandling. Det kan ikke ses at saken reiser prinsipielle spørsmål om saksbehandlingsrutinene i politiet. Saken vil for ordens skyld likevel bli oversendt Romerike politidistrikt for eventuell oppfølging.”

Jeg kan ikke gå inn i konkrete saker. Etterforskning av straffesaker er påtalemyndighetens ansvar. Riksadvokaten har ansvaret for den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politiet og kan i denne egenskap bare instrueres av Kongen i statsråd. Jeg har imidlertid merket meg denne henvendelsen og kan forsikre at vi holder oss fortløpende orientert om den generelle oppfølgingen av straffesaker.