Skriftleg spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1107 (2008-2009)
Innlevert: 30.04.2009
Sendt: 30.04.2009
Svart på: 07.05.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hvorfor er ikke støyrapporten for de aktuelle basene for den nye flytypen JSF blitt gjort kjent allerede, og når vil den bli offentliggjort?

Grunngiving

Det forventes et snarlig vedtak om valg av baser for det norske forsvarets nye kampfly av den amerikanske typen JSF.
Fra 2007 foreligger det en støyrapport for dagens to kampflybaser Bodø og Ørland. Det foreligger også en støyrapport for de nye kampflyene fra produsenten Lockheed Martin.
Undertegnede er kjent med at SINTEF på oppdrag fra Forsvarsbygg har utarbeidet en ny støyrapport for de aktuelle basene Bodø og Ørland for den nye flytypen JSF.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten Dørum nevner i sitt spørsmål ble det i 2007 utarbeidet en støyrapport av SINTEF og Forsvarsbygg etter initiativ fra Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL). Bakgrunnen var at GIL ønsket en utredning knyttet til estimert støynivå for de den gang tre aktuelle kampflykandidatene F-35, Eurofighter og JAS Gripen. Denne rapporten ble offentliggjort i desember 2007. Rapporten ga imidlertid ingen sikre svar, blant annet fordi det ikke forelå støymålinger for alle de aktuelle kampflykandidatene. Utredningen ble derfor basert på faglig skjønn og beste tilgjengelige støydata på det aktuelle tidspunktet.

Som kjent besluttet regjeringen i november 2008, etter en omfattende

evalueringsprosess, at F-35 Joint Strike Fighter velges som Norges fremtidige kampfly. Det ble i denne prosessen gjennomført foreløpige analyser av støykonsekvensene basert på eksisterende kunnskap om de aktuelle basealternativene Bodø, Ørland og Evenes og tilgjengelige støydata relatert til kandidatene. Hovedhensikten var å identifisere infrastrukturkonsekvenser, herunder kostnader, forbundet med å etablere den fremtidige kampflykapasiteten i Norge. Det ble således ikke utarbeidet noen egen støyrapport i denne sammenheng.

Forsvarsdepartementet mottok ultimo januar 2009 nye støydata knyttet til F-35. Disse rådataene stammer fra reelle støymålinger utført ved en kampflybase i USA, og vil nå bli analysert og bearbeidet slik at de kan anvendes for norske forhold. Det er svært kompliserte og omfattende analyser og vurderinger som skal gjennomføres, og Forsvarsdepartementet vil i dette arbeidet støtte seg på den spisskompetansen som finnes hos SINTEF og Forsvarsbygg. Resultatet av denne analysen vil gjøre oss i stand til mer nøyaktig å spesifisere støybildet knyttet til fremtidig operasjonsmønster for de nye kampflyene.

Arbeidet med å klarlegge støykonsekvensene inngår som et element i et grundig og helhetlig utredningsarbeid knyttet til lokalisering av de nye kampflyene. I dette utredningsarbeidet vil en lang rekke aspekter vil bli vurdert, deriblant støy, treningsforhold, infrastrukturbehov, styrkeproduksjon, personellmessige forhold samt logistikk og støttebehov. Resultatene fra dette utredningsarbeidet vil bli gjort tilgjengelig for allmennheten.

Det tas sikte på å legge lokaliseringsspørsmålet knyttet til nye kampfly frem for Stortinget på egnet måte, senest våren 2010.