Skriftleg spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1131 (2008-2009)
Innlevert: 06.05.2009
Sendt: 06.05.2009
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Svart på: 13.05.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Som følge av finanskrisen vil antall personer med gjeldsproblemer øke. Kommunene har ansvar for å kunne gi viktig veiledning til enkeltpersoner som står i fare for, eller er i vanskelig økonomisk situasjon. Gjennom henvendelser og oppslag i ulike medier kommer det frem at mange kommuner ikke følger opp sitt ansvar. Enkelte kommuner har null beredskap for en utvikling som må forventes å øke dag for dag.
Hva vil Regjeringen gjøre for at god gjeldsrådgivning blir gitt til de som trenger det?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Da økonomisk rådgivning hører under Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagområde, har jeg fått oversendt spørsmålet fra kommunal- og regionalministeren til besvarelse.

I henhold til sosialtjenesteloven § 4-1 har alle rett på opplysning, råd og veiledning fra sosialtjenesten som kan løse eller forebygge sosiale problemer. Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer. Kommunene står fritt til å bestemme hvordan de vil organisere tjenesten.

Jeg mener det er viktig å sikre en god tjeneste på området økonomisk rådgivning. Siden 2004 har en nasjonal arbeidsgruppe, nå i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet, gradvis trappet opp arbeidet med å legge til rette for utviklingen av økonomisk rådgivning i kommunene. Et av formålene med arbeidet er å sikre best mulig kvalitet på den økonomiske rådgivningen ved å øke kompetansen i sosialtjenesten/arbeids- og velferdsforvaltningen og hos andre aktører i kommunen.

For å heve kompetansen er det blant annet utviklet et landsdekkende tredelt kompetanseløp for økonomi og gjeld rettet mot kommunene eller NAV-kontor. En egen foreleserpool med svært kompetente fagfolk er opprettet for å sikre jevnlig gjennomføring av grunnkurs, videregående kurs og oppfølgingskurs for økonomi- og gjeld i alle landets kommuner. Formålet er å heve det faglige nivået på fagområdet. Fylkesmannen har fått en sentral rolle i kompetanseutviklingen om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Det er utarbeidet landsdekkende veiledningsrutiner for frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi, samt veileder om økonomi og gjeld.

I tillegg er det etablert en nasjonal arbeidsgruppe med oppgave å følge med i samfunnsutviklingen og stimulere (bl.a. gjennom statlig tilskudd) kommuner og NAV-kontor til innsats på området økonomi og gjeld. Det er blant annet gitt tilskudd til flere interkommunale prosjekter i små kommuner med formål å heve kompetansen, samt skape oppmerksomhet omkring økonomi og gjeldsproblematikk.

For å spre informasjon om tjenesten er det opprettet en egen nettside for økonomi- og gjeld med relevante lenker.

Arbeidet med å sikre kvalitet på tjenesten er videreført i 2009.