Skriftleg spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1335 (2008-2009)
Innlevert: 12.06.2009
Sendt: 15.06.2009
Svart på: 22.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Legemiddelet Persantin skrives ut på blå resept kun for lidelser som har med hjernen å gjøre, og ikke lenger hjertelidelser, som følge av endringer av blåreseptforskriften i 2008. Ved søknad om individuell refusjon, er det usikkert om det innvilges. Pasientene risikerer å betale store summer, for så å vente på refusjon. Dette skaper unødig merarbeid for pasientene og NAV.
Vil statsråden sørge for at Persantin igjen kan komme på blå resept for hjertepasienter?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er flere krav som må være oppfylt for at et legemiddel skal få forhåndsgodkjent refusjon, dvs. at legen kan skrive ut en blå resept direkte. Blant annet må legemidlet være godkjent til bruk mot sykdommen som det skal behandle.

Legemidlet Persantin inneholder virkestoffet dipyrimidol. Legemidlet finnes i to varianter, vanlig tablett og kapsel med modifisert frisetting. Tabletten er godkjent til forebygging av blodpropp hos pasienter som har satt inn kunstig hjerteventil; kapselen er godkjent til forebygging av tilbakefall etter slag og tilfeldige forstyrrelser i blodsirkulasjonen til hjernen.

Både tabletten og kapselen har forhåndsgodkjent refusjon, men bare for det respektive godkjente bruksområdet. Dette gjaldt også før innføringen av ny blåreseptforskrift i 2008. Det er følgelig ikke foretatt noen innstramming i regelverket. Ved innføringen av den nye blåreseptforskriften ble imidlertid de gamle sykdomspunktene erstattet med nye og mer detaljerte sykdomskoder. Det innebærer blant annet at refusjonsberettiget bruk og refusjonsvilkår kommer tydeligere fram for legen når han/hun forskriver legemidlet.

Dersom en pasient ikke kan bruke det forhåndsgodkjente alternativet eller har en sykdom som ikke hører inn under noen av bruksområdene, er det mulig å søke Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) om individuell refusjon.

Legen søker da på pasientens vegne og må i søknaden begrunne hvorfor forhåndsgod-kjente alternativer ikke kan benyttes. Dersom legemidlet skal benyttes til behandling av en sykdom som virkestoffet ikke har indikasjon for, må det vises til klinisk dokumentasjon som viser at virkestoffet har effekt ved den aktuelle lidelsen.

Generelt har HELFO som målsetning å behandle alle saker innen 8 uker. I tillegg er det enkelte grupper som skal prioriteres. Dette gjelder barn under 12 år, personer med livstruende sykdom og personer som trenger legemiddelbehandling for å komme tilbake i arbeid. For prioriterte saker har HELFO som målsetning å behandle alle saker senest innen 4 uker.

Dersom søknaden innvilges, kan eventuelle utlegg pasienten har hatt i mellomtiden refunderes etter bestemte regler. Til orientering koster 3 måneders forbruk av dipyridimol i størrelsesorden 350–600 kroner ved standard dosering.