Skriftleg spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1352 (2008-2009)
Innlevert: 15.06.2009
Sendt: 16.06.2009
Svart på: 23.06.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte skal statsrådens svar på spørsmål nr. 1245 forstås?

Grunngiving

Jeg viser til svar på spørsmål nr. 1245 (Dokument nr. 15:1245 (2008-2009)) hvor blant annet følgende fremgår:

”(…) Avregningen innebærer at kommunenes må tilbakebetale tilskudd for undervisingstimer som ikke er gjennomført(…)”

Etter det undertegnede er kjent med, er det flere voksenopplæringssentre som har fått krav om tilbakebetaling av statstilskudd for undervisning som faktisk er gjennomført, med begrunnelse i at gruppene har for få deltakere. I praksis er dette en innskjerping med tilbakevirkende kraft av kommunenes praktisering av overgangsordningen knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Jeg ønsker å få klargjort om dette er i tråd med intensjonen i overgangsordningen.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Formålet med overgangsordningen er å bidra til at kommuner tilbyr norskopplæring til voksne innvandrere som ikke omfattes av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Fylkesmennene, som forvalter tilskuddet på regionalt nivå, må balansere flere hensyn slik at opplæringen både gir læringsutbytte og er kostnadseffektiv. Fylkesmennene skal således vurdere gruppesammensetning og undervisningstimer. Fylkesmennene er pålagt å gjennomføre rimelighetskontroll i forbindelse med søknadsbehandlingen. Rimelighetskontrollen og avregningen representerer ikke noe nytt og er ikke en følge av overgangsordningen.

I forbindelse med rimelighetskontrollene har en del kommuner opplevd avkorting av tilskuddet. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) rapporterer at den hyppigst forekommende begrunnelsen for dette, er at gruppene har hatt urimelig få deltakere. Det har blant annet blitt avdekket deltakergrupper bestående av kun én person på overgangsordningen. De andre personene i deltakergruppene har da utløst statlig per capita tilskudd som gis for ordningen med rett og plikt i norsk og samfunnskunnskap. Med andre ord kan det i en kommune være for eksempel seks personer i én gruppe som får tilskudd etter overgangsordningen. I en annen kommune kan seks personer som får tilskudd etter overgangsordningen være fordelt på seks grupper. I eksemplet vil den sistnevnte kommunen få uforholdsmessig mye støtte i forhold til den andre kommunen selv om de har samme antall deltakere på overgangsordningen. Videre har kommuner mottatt tilskudd etter overgangsordningen for personer som ikke har vært tilstedeværende i undervisningen grunnet fravær. Det er også innrapportert deltakertimer for personer som ikke er i målgruppen for overgangsordningen. Praksisene beskrevet ovenfor er ikke i tråd med hensikten med overgangsordningen.

Det ligger til fylkesmannens forvaltningsrolle at man må vurdere å kreve statstilskudd tilbakebetalt for undervisning som er gjennomført. Dette gjelder i de tilfeller der organiseringen av opplæringen ikke er i samsvar med det som fylkesmannen oppfatter som rimelige krav for gruppesammensetning og undervisningstimer tatt i betraktning de lokale forholdene i kommunene. Dette fremkommer av IMDis rundskriv om utbetaling av tilskudd etter overgangsordningen. Jeg vil understreke at en slik praksis ikke er å forstå som en innskjerping av reglene for overgangsordningen. Jeg vil imidlertid vurdere behovet for å tydeliggjøre dette overfor kommunene. Overgangsordningen opphører for øvrig 1. september 2010.