Skriftleg spørsmål fra Ann-Kristin Engstad (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1376 (2008-2009)
Innlevert: 18.06.2009
Sendt: 19.06.2009
Svart på: 29.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Ann-Kristin Engstad (A)

Spørsmål

Ann-Kristin Engstad (A): Hvordan vil helseministeren ivareta ledsagertjenesten, og sørge for at pasienter over hele landet med behov for følge til og fra behandling er sikret dette?

Grunngiving

Jeg har blitt kontaktet av fortvilte pårørende som opplyser at i løpet av mai måned har det skjedd en endring i Gamvik kommune vedrørende pasientfølgetjenesten, også kalt ledsagertjeneste. Nav har nylig overtatt administreringen av denne ordningen, og med det har satsene endret seg "over natta", uten at verken pårørende eller de som utfører ledsagertjenestene har blitt informert. Ledsagere som har gjennomført turer sammen med pasienter har også opplevd satsene som har blitt endret utgjør:

- Dersom reiseruten krever overnatting ble hotellovernatting for pasientfølge tidligere dekket, men nå blir det kun godtgjort kr 310,- per natt. Det skal godt gjøres i dagens Norge å finne hotell til under 6-700,- kr per natt.
- Kostgodtgjøring har blitt senket fra statens satser til maks 170,- per døgn.
- Ledsagere har tidligere vært godtgjort med 109 kr/t hver time de var på jobb (fratrekk for hvile ved eventuell overnatting). Denne satsen utgjør nå 25 kr/t, men maksimalt 8 timer per døgn - uavhengig av hvor mange timer i løpet av døgnet reisen faktisk varer.

Disse endringene gjør at ledsagere får faktiske utgifter for å tilby seg å følge pasienter til og fra behandling. Det har allerede vært tilfeller hvor pasienter har sagt fra seg behandling, med begrunnelse i at den enkelte selv ikke har råd til å dekke ledsagers faktiske utgifter, langt mindre godtgjøre med de satser ledsager tidligere har vært tilbudt av det offentlige for sine tjenester. Jeg minner her følgende punkt i pasientrettighetsloven:

"§ 2-6. Rett til syketransport

Pasienten og ledsager har rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med en helsetjeneste [...]"

Jeg viser også til at det er pasientens lege som foretar en skjønnsmessig vurdering av pasientens helsetilstand, og eventuelt behov for følgetjeneste. Ledsagere er som oftest deltidsansatte eller pensjonister, som har mulighet til å bruke 2-3 dager på rad, uten å måtte ta fri fra jobb, for å følge pleietrengende naboer i lokalsamfunnet til og fra behandling. Ofte har pårørende ikke mulighet til å ta fri fra jobb, eller bor på andre deler av landet, så ledsagerne har vært sårt tiltrengte. De bistår hele reisen med bagasje, innsjekk på flyplass, eventuelle behov ved leggetid m.v. Ledsagere fortviler over å måtte avvise å være ledsager for gode venner i sitt lokalmiljø, da de ikke ser det mulig å reelt gå i minus for å utføre denne tjenesten for samfunnet. Slike gode krefter i lokalmiljø fortjener en klapp på skuldra av storsamfunnet.
Leger fortviler også, da de ser pasienter si fra seg nødvendig, foreskrevet behandling, fordi de ikke får ledsagere til å ta på seg oppdraget. Ledsagerne har heller ikke vært opplyst om disse plutselige endringene. De hadde allerede gjennomført turer, og opplevde at oppgjøret for turene lot vente på seg, for deretter å få utbetalt en sum som ikke en gang dekket de faktiske kostnadene.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Etter pasientrettighetsloven har pasienter og nødvendig ledsager rett til å få dekket utgifter til reise i forbindelse med at pasienten mottar helsetjeneste. Rettigheten er nærmere regulert i syketransportforskriften. Ledsagers rett til dekning av utgifter til reise som transport, kost og overnatting dekkes etter de samme reglene som gjelder for pasienten. Etter syketransportforskriften § 6 er kostgodtgjørelsen kr 175 per døgn ved fravær utover 12 timer. Utgifter til overnatting dekkes med kr 310 per døgn. Etter syketransportforskriften § 10 har ledsager rett til å få dekket tapt arbeidsinntekt. For ledsagere som ikke kan dokumentere tapt arbeidsinntekt gis det arbeidsgodtgjørelse med kr 25 per time. Arbeidsgodtgjørelse gis bare for 8 timer per døgn. Godtgjørelsen skal med andre ord kun dekke fravær i arbeidstid hvor det blir trukket lønn.

NAV (og tidligere trygdekontor) har forvaltet denne ordningen både etter nåværende og tidligere gjeldende forskrifter og forvaltet også ordningen da utgiftene ble dekket med hjemmel i folketrygdloven før 1. januar 2004.

Helse Nord RHF opplyser at Gamvik kommune inntil nylig har hatt en egen ordning med dekning av utgifter til ledsager. Så vidt jeg forstår har Gamvik kommune dekket ledsager etter statens satser og ikke satsene som er fastsatt i syketransportforskriften. Statens satser er høyere enn satsene i syketransportforskriften. Satsene i syketransportforskriften ble prisregulert fra 1.1.2009.

Helse Nord RHF opplyser for øvrig at Gamvik kommune har bestemt at de skal bruke kommunalt ansatte som ledsagere foreløpig. Det betyr at kommunen betaler ledsagerne etter høyere satser, og at de eventuelt vil kreve refusjon av NAV etter de satsene som er fastsatt i forskriften.

Når dette er sagt, ser jeg noen uheldige utslag av dagens ordning. Det bør ikke være slik at pasienter skal si fra seg behandling fordi de ikke får med seg ledsager.

Eventuelle endringer i satsene må vurderes i de årlige budsjettprosesser. Her blir alle formål vurdert i forhold til de til enhver tid disponible midler.