Skriftleg spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1396 (2008-2009)
Innlevert: 19.06.2009
Sendt: 22.06.2009
Svart på: 25.06.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Hvordan stiller finansministeren seg til at skjermingsrenten som gjelder for lån fra aksjonær til selskap eventuelt skal kunne variere gjennom året mer i tråd med markedsrenten slik at ikke aksjonærer skattes for hardt for fullt ut reelle lån til selskapet?

Grunngiving

Skattedirektoratet fastsetter skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap. Skjermingsrenten presentert av skatteetaten, http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=81078&epslanguage=NO, er 2.5 %. I dagens stramme likviditetsmarked er det vanskelig å få lån fra bankene - og får man lån er det gjerne til en høyere rente enn det som fremgår av skjermingsrenten. Pga. vanskelighetene med å få lån i banken har sannsynligvis flere bedrifter i Norge fått lån fra aksjonærene der renten er betydelig høyere enn skjermingsrenten.
Dagens skjermingsrente avspeiler ikke de reelle rentene. Norge er i en situasjon der det er viktig å få bedret likviditeten gjennom tilførsel av kapital og da vil en høyere skjermingsrente stimulere til større utlån til bedriftene. Dagens høye skjermingsrente bidrar ikke til å bedre likviditeten i bedriftene.
Problemet er at skjermingsrenten fastsettes for hele året, mens rentene svinger gjennom året. Bestemmelsen om skjermingsrente ligger i skattelovens § 10-12.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Renteinntekter er i sin helhet skattepliktig som alminnelig inntekt på mottakers hånd. For lån fra personlig skattyter til selskap skal den del av renteinntekten som overstiger et fastsatt skjermingsfradrag i tillegg beskattes en gang til som alminnelig inntekt. Reglene om ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskap følger av skatteloven § 5-22, og ble innført samtidig med aksjonærmodellen i 2006. Formålet med reglene er å hindre omgåelser av aksjonærmodellen ved at investorer tar ut overskudd fra selskapet i form av renter på lån i stedet for som aksjeinntekt.

Skjermingsrenten for renter på lån fra personlig skattyter til selskap fastsettes etter samme prinsipp som gjelder for skjermingsrenten for aksjeinntekter. I motsetning til skjermingsrenten for utbytte, fastsettes imidlertid skjermingsrenten for renter hver annen måned.

Beregningen av skjermingsrenten for renter på lån fra personlig skattyter til selskap er nærmere regulert i Finansdepartementets skattelovforskrift § 5-22. Den skal fastsettes med utgangspunkt i rentesatsen på statskasseveksler med tre måneders løpetid nedjustert med 28 %, og avrundet til nærmeste tiendedels prosentpoeng. Skjermingsrenten skal imidlertid bare endres dersom endringer i rentesatsen på statskassevekslene med tre måneders løpetid medfører en endring av skjermingsrenten på minst ¼ prosentpoeng. Skjermingsrenten og endringer i denne publiseres på Skattedirektoratets hjemmeside på Internett.

Som det fremgår ovenfor fastsettes skjermingsrenten for lån fra personlig skattyter til selskap annenhver måned. Skjermingsrenten vil således kunne variere gjennom året. Jeg kan på dette grunnlag ikke se at det er behov for noen endring av dagens regler for fastsettelse av skjermingsrente for lån fra personlig skattyter til selskap.