Skriftleg spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1405 (2008-2009)
Innlevert: 23.06.2009
Sendt: 23.06.2009
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Svart på: 01.07.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Mener statsråden at denne utviklingen er i samsvar med Stortingets klart uttrykte forutsetning for å godkjenne fusjonen slik som referert under jf. St.prp. nr. 59 (2002-2003), og vil statsråden vurdere selskapets konsesjon hvis Stortingets uttrykkelige forutsetninger ikke blir fulgt opp av selskapet, hva vil i så fall statsråden gjøre for å sikre at Stortingets forutsetninger blir oppfylt?

Grunngiving

Under behandling av Stortingsproposisjon nr. 59 (2002-2003) uttalte en enstemmig Næringskomite at ”Komiteen understreker betydningen av at de eksisterende miljøene rundt fusjonspartnernes aktiviteter i Bergen og Trondheim beholdes og videreutvikles.” Etter at det ble kjent at en hel avdeling på ca. 50 ansatte skal flyttes til Bergen i tillegg til at en generell nedbemanning i selskapet fryktes å ramme Trondheim spesielt har det i Trondheim oppstått frykt for at både Vitals virksomhet og det totale finansmiljøet i byen svekkes. Denne frykten har ikke blitt mindre etter at stadig flere lederfunksjoner har blitt overført fra Trondheim til andre byer.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Innledningsvis vil jeg vise til mitt svar av 16. juni 2009 på spørsmål nr. 1297 vedrørende forholdet mellom vedtektene til Vital og dette selskapets aktiviteter i Trondheim.

Jeg ser det som en viktig oppgave å påse at Stortingets forutsetninger knyttet til fusjonen mellom virksomhetene til DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA overholdes. Som kjent gjelder statens eierskap imidlertid morselskapet DnB NOR ASA. Nærings- og handelsdepartementets formelle innflytelse som eier er således knyttet til dette selskapet og til de spørsmål som der legges fram til behandling blant eierne. Nærings- og handelsdepartementet deltar ikke i beslutninger som skjer i datterselskapet Vital Forsikring ASA, herunder behandling av forretningsmessige og organisasjonsmessige spørsmål knyttet til Vitals virksomhet.

Vital Forsikring ASA drives med godkjennelse fra Kredittilsynet, gitt i brev av 23.12.2003. Den nevnte godkjennelsen fra Kredittilsynet sier for øvrig ikke noe om hvilke byer virksomheten skal drives i. Ifølge Finansdepartementet er det ikke knyttet vilkår til lokalisering i Finansdepartementets vedtak 28. november 2003 om fusjon mellom DnB og Gjensidige NOR.

DnB NOR-konsernet gjennomgår for tiden et ambisiøst og gjennomgripende program for å realisere vedtatte kostnadsreduksjoner. Målet er at konsernet som helhet skal redusere sine kostnader med 2 mrd. kroner innen utløpet av 2012. Programmet innebærer betydelige endringer innenfor de aller fleste områder i konsernet. Samtidig arbeider konsernet aktivt for å styrke sin salgs- og distribusjonskraft. Vitals program for å styrke sin konkurransekraft og redusere sine kostnader er en integrert del av dette arbeidet.

Som jeg nevnte i brev av 16. juni 2009 er det vurderingen både til Vital og morselskapet at hovedfunksjoner i Vital er og vil finnes i Trondheim også etter at den planlagte organisasjonsendringen i selskapet er gjennomført. Det følger av Vitals vedtekter at selskapet skal ha hovedfunksjoner i Bergen og Trondheim. Ifølge DnB NOR ASA er det selskapets oppfatning at Vital fortsatt vil ha slike hovedfunksjoner etter at det vedtatte kostnadsprogrammet med tilhørende organisasjonsendring er gjennomført. Viktige forretningsområder som innskuddspensjon, personalforsikringer og drift av ytelsespensjon vil bli ledet og drevet fra Trondheim. De to første områdene er vekst- og satsingsområder for Vital. Vitals plassjef i Trondheim deltar videre i selskapets ledergruppe med fulle rettigheter og plikter i kraft av sin stilling som Chief Compliance Officer, med ansvar for Vitals operasjonelle risiko. DnB NOR opplyser at Vitals samlede bemanning i Trondheim har økt siden fusjonen, og det er nå flere ansatte i Vital i byen enn på fusjonstidspunktet. Vital skal fortsatt være tydelig til stede i Trondheim, i tråd med selskapets vedtekter.