Skriftleg spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1496 (2008-2009)
Innlevert: 25.08.2009
Sendt: 26.08.2009
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Svart på: 02.09.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Dagens Næringsliv har i to artikler den 21. og 22.8. avdekket at Norske Skog til tross for "en endeløs rekke møter" med departementer og virkemiddelapparat og masse gode og positive tilbakemeldinger på sitt biodieselprosjekt, ikke får støtte fordi man ikke finner "noe relevant program som dekker dette". Uten de store bedriftenes deltagelse, vil det bli umulig å nå klimamålene.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at prosjekter som løftes fram av de store bedriftene kan få støtte?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Miljøutfordringene verden står overfor de neste generasjonene vil kreve kraftige omlegginger for alle land. Norge må i likhet med andre industrialiserte land i løpet av de kommende tiårene foreta kraftige reduksjoner i utslippene av CO2 til atmosfæren. Næringslivets medvirkning er helt nødvendig for å nå de målene vi må sette oss.

Miljøteknologi vil være av vesentlig betydning for å løse dagens og fremtidens miljøutfordringer både nasjonalt og globalt. Norske industribedrifter er i dag på flere områder blant de mest miljøvennlige i verden. Vi har et sterkt norsk næringsliv innenfor områder som maritim sektor, olje og gass, skogsdrift, sjømat, prosessindustri, metaller/materialer og gjenvinning. Det gir oss kompetanse innenfor miljøteknologiske områder som blant annet solenergi/materialer, bioenergi, CO2-håndtering, miljøvennlig skipsteknologi, og miljøvennlig olje- og gassproduksjon. I tillegg har Norge ledende kompetanse på flere andre miljøteknologiområder som avfallshåndtering og miljøovervåking. Det er derfor viktig både for Norge og for arbeidet med verdens klimautfordringer at norske bedrifter og norsk industri har gode rammevilkår og gode forutsetninger for å utvikle seg i miljøvennlig retning gjennom satsing på miljøteknologi.

Norske Skog og deres planer om å etablere et anlegg for produksjon av bio-olje på Follum, og på lengre sikt produksjon av andre generasjons biodiesel, kan etter mitt syn bli et viktig bidrag til CO2-reduksjon i Norge. Selskapet har skissert spennende muligheter for videreutvikling av konseptet, herunder deponering av CO2-utslipp fra produksjon av andre generasjons biodiesel, noe som vil gjøre at produksjonen ikke bare blir miljøvennlig, men CO2-negativ. Regjeringen mener det er viktig å legge til rette for industriprosjekter av denne typen, og at dette bør være en viktig del av industri- og miljøpolitikken.

Regjeringen vil derfor foreslå en budsjettsatsing på miljøteknologi på 100 mill. kroner i 2010 til Innovasjon Norge over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Formålet med satsingen er nettopp å stimulere til bedriftsetableringer og pilot- og demonstrasjonsprosjekter innenfor miljøteknologi, herunder bio-olje- og biodrivstoffproduksjon. Satsingen skal fremme forretningsutvikling som bidrar til at Norges miljømålsetninger kan realiseres og bidra til at norsk industris konkurranseevne styrkes.

Gjennom satsingen skal Innovasjon Norge kunne gi støtte til små, mellomstore og store bedrifter som skal eller er i gang med å etablere virksomheter og pilot- og demonstrasjonsprosjekter innenfor miljøteknologi. Alle tildelinger skal være i tråd med ESAs statsstøtteregler.

Dersom Stortinget slutter seg til vårt forslag vil Innovasjon Norge vurdere alle søknader om midler og foreta tildelinger gjennom ordningen.