Skriftleg spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1501 (2008-2009)
Innlevert: 26.08.2009
Sendt: 26.08.2009
Svart på: 07.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Ifølge kommuneøkonomiproposisjonen som ble lagt fram i mai i år, går det fram at Møre og Romsdal fylke får 194 mill. kroner til fergedrift for 2010. For å videreføre dagens drift, medregnet nye anbudskontrakter, trengs det ytterligere 40 til 50 millioner kroner pr. år. Dette har fylket påpekt flere ganger bl.a. i brevs form til Samferdselsdepartementet etter fylkestingets behandling og vedtak.
Kan samferdselsministeren bekrefte at disse pengene vil komme slik at kraftige kutt i fergetilbudet unngås?

Grunngiving

Ved kommende årsskifte overtar fylkene ansvaret for dagens riksveger samt driften av riksvegfergene.(Regionvegene)
Videreføring av dagens drift av fergene i Møre og Romsdal krever ca. 240 millioner kroner pr. år.
Forslaget i kommuneøkonomiproposisjonen for 2010 er imidlertid på bare 194 millioner kroner. Da dette ble oppdaget, gjorde fylkets politiske organ, det vil si samferdselsutvalget, fylkesutvalget og fylkestinget, vedtak med begrunnet krav til staten om å rette opp denne uakseptable skjevheten.
Fylkestinget i Møre og Romsdal gjorde slik vedtak i juni i år:

"Rammeoverføringer til ferjedrift er for lave. Statens ramme må aukast slik at det kan takast høgde for dagens drift, inngåtte anbodskontrakter og anbodsutlysingar samt vedtatt ferjestrategi for Møre og Romsdal fylke."

Dersom dette ikke rettes opp, vil det få katastrofale følger for fergetilbudet i landets største fergefylke. Tilbudet må kuttes med hele 25 % om ikke tilstrekkelige midler kommer på plass.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til mitt brev til Kommunal- og forvaltningskomiteen 10.6.09 om fylkesfordelingen av ferjemidler i kommuneproposisjonen for 2010. Jeg skrev her at jeg regner med at det vil bli endringer i fylkesfordelingen og fordeling mellom stat og fylker av ferjemidlene omtalt i kommuneproposisjonen. Jeg vil komme tilbake til dette i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet for 2010.