Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1502 (2008-2009)
Innlevert: 26.08.2009
Sendt: 26.08.2009
Svart på: 03.09.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Utstein Kloster er landets best bevarte klosteranlegg. Kommersielle innekter har vært et viktig supplement til de offentlige tilskuddene. Inntektene er nå sterkt fallende, og den offentlige underfinansieringen blir svært tydelig. Det offentlige har et betydelig ansvar for denne kulturinstitusjonen.
Vil statsråden sørge for statlig driftsstøtte til Utstein Kloster, og vil tilskuddet være på et nivå som sikrer at driften ved anlegget ikke blir skadelidende som følge av svingninger i det kommersielle markedet?

Grunngiving

Dersom staten ikke går inn og sikrer driftsgrunnlaget til Utstein Kloster, vil resultatet bli sterkt redusert tilgjengelighet til Klosteret. Museets åpningstider og utlån/bruk av kirken kan og bli innskrenket. På grunn av den økonomiske situasjonen klosteret befinner seg i, er det vanskelig å benytte seg av ordninger innen for eksempel Norsk Kulturminnefond, samt en rekke andre private stiftelser og fond, ettersom disse krever betydelige egenandeler.
Stiftelsen Utstein Kloster har gjentatte ganger gjort forsøk på å etablere statlig driftsstøtte, uten resultat. Det er viktig at staten her går inn og sikrer stiftelsens arbeid slik at vårt best bevarte klosteranlegg ikke blir skadelidende som følge av svingninger i det kommersielle markedet. Statlig driftstilskudd må derfor på plass snarest.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Utstein Klosters betydning og posisjon som kulturminne er udiskutabel.

Jeg er kjent med at Miljøverndepartementet v/Riksantikvaren har bidratt med tilskudd til istandsetting og vedlikehold på nærmere 7 mill. kroner i perioden 2000-2008, og at Riksantikvaren mener kulturminnet er i god teknisk stand. Utstein ønsker imidlertid fast driftstilskudd til fremtidige vedlikeholdsbehov og ønsker at kulturminnet skal ha god tilgjengelighet for publikum.

Staten har medvirket substansielt til bevaringen av klosteret som kulturminne. Søknad om statlige midler til istandsetting og vedlikehold av Utstein Kloster vil også i framtida måtte adresseres til Riksantikvaren, som er det faglige organet med kompetanse ril å vurdere slike behov, og som forvalter de relevante støtteordninger.

Jeg er enig i at det er viktig å legge til rette for å formidle klosterets historie til et bredt publikum. Det er mulig for Kultur- og kirkedepartementet å medvirke til en styrking av denne funksjonen. Utstein Kloster må da finne sin plass i det nasjonale museumsnettverket i tråd med ABM-meldingen fra regjeringen Bondevik i 1999. Dette vil kunne øke Utsteins kompetanse og kapasitet i arbeidet med tilgjengelighet og annet museumsfaglig arbeid ved kulturminnet.

Det må samtidig presiseres at kommersiell drift ved klosteret ikke kan subsidieres av offentlige driftstilskudd fra KKD. Det vil være i strid med EØS-regelverk og konkurranselovgivning.