Skriftleg spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1601 (2008-2009)
Innlevert: 25.09.2009
Sendt: 28.09.2009
Svart på: 02.10.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): I evalueringen etter Full City-forliset er det nødvendig med en bred gjennomgang av Kystverkets utstyr langs kysten. Kystverket vil ikke teste oljeopptakeren OP OIL Skimmer Slurpen fra Søgne i Vest-Agder, vil statsråden følge opp med en uavhengig test av dette utstyret?

Grunngiving

Kystverkets oljevernberedskap fikk mye omtale etter Full City-forliset ved Langesund i juli/ august. Statsråden har lovet en full gjennomgang av beredskap og Kystverkets håndtering av ulykken. Utstyret langs kysten synes å være mangelfullt og lite oppdatert innen teknologi. OP OIL Skimmer Slurpen er en opptaker av oljesøl som både Haakonsvern og StatoilHydro på Mongstad har tatt i bruk, med gode resultater. Kystverket har sin egen Foxtail (som fungerer dårlig i sterk vind og strøm), og sier at Slurpen "ikke passer inn" i deres system. Det viktigste må nå være at alt teknologisk utstyr blir utprøvd.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Regjeringen har i inneværende periode fulgt opp Kystverkets statusrapport fra 2006 om oljevernutstyr og forslag til investeringsplan frem til 2010 med økte bevilgninger.

Innkjøp av statlig oljevernutstyr gjøres i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser, og ansvaret for å lyse ut anskaffelsene og vurdere innkomne tilbud ligger til Kystverket. Ved slike offentlige anbudskonkurranser vil produsenten av OP OIL Skimmer Slurpen ha mulighet til å legge inn tilbud og bli vurdert på lik linje med andre produsenter som legger inn tilbud.

Når det gjelder erfaring med bruk av ovennevnte oljeopptager, kan det opplyses at Kystverket har benyttet utstyret i oljevernaksjoner. Kystverket benyttet OP OIL Skimmer Slurpen i oljevernaksjonene etter forliset av MS Rocknes og MS Server i henholdsvis 2004 og 2007. Kystverket har således praktisk erfaring med bruk av nevnte oljeopptager.

Jeg ser på bakgrunn av ovennevnte ikke grunn til at departementet skal ta initiativ til å få gjennomført en testing av oljeopptageren OP Oil Skimmer Slurpen.

Det kan for øvrig opplyses at ved aksjoner som ledes av staten, plikter den som har beredskapsplikt etter forurensingslovens bestemmelser om akutt forurensing å stille til rådighet utstyr og personell. Et det fare for meget betydelig forurensningsskade, kan Kystverket pålegge enhver å stille til rådighet materiell eller personell for å bekjempe forurensingen.