Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1607 (2008-2009)
Innlevert: 29.09.2009
Sendt: 30.09.2009
Svart på: 07.10.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til oppslag i Nationen 29.september om at en forsker Ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning hadde et leserinnlegg på trykk om landbrukspolitikk som det ble reagert negativt på fra Landbruks- og matdepartementet.
Er Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning å regne som et uavhengig og frittstående forskningsinstitutt eller er det underlagt politisk kontroll?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter under Landbruks- og matdepartementet. Statsråden er konstitusjonelt ansvarlig overfor Stortinget. NILF er således en del av statsforvaltningen og omfattes av de fleste statlige regelverk. De særskilte fullmaktene består i at virksomheten er nettobudsjettert, det vil i korthet si at Stortinget vedtar bare det statlige tilskuddet til virksomheten og at instituttet følgelig står friere til å benytte egne inntekter. I tillegg har NILF et styre og egne vedtekter.

I NILF sine vedtekter, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, er det bestemt at NILF skal ha en fri og uavhengig stilling i alle faglige spørsmål. NILF har, ved siden av forskning, viktige nasjonale oppgaver i produksjon og tilrettelegging av statistikk og dokumentasjon. Instituttet ivaretar bl.a. sekretariatsoppgavene for Budsjettnemnda for jordbruket. Styret er virksomhetens øverst organ og skal bl.a. arbeide for at instituttet bevarer sin faglige uavhengighet og har kvalitet, effektivitet og relevans som premisser for sin virksomhet.