Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:105 (2009-2010)
Innlevert: 26.10.2009
Sendt: 27.10.2009
Svart på: 05.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hvilke grep vil statsråden ta for å sikre at merkingen av snus er god nok i Norge, og hva kan statsråden gjøre i møte med en tobakksindustri som bruker tilsetningsstoff i snus kun for å øke nikotinavhengigheten?

Grunngiving

Dagbladet mandag 26. oktober melder at tobakkselskapet Swedish Match inneholder tilsetningsstoff som øker nikotinavhengigheten. Dette kommer ikke fram i merkingen av snuspakken. Samtidig vet vi at snusbruken er økende blant unge i Norge, og forskning har dokumentert helseskader og kreftfremkallende effekt av snus.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er svært bekymret for økningen i bruk av snus de siste årene, spesielt blant unge. Tall fra 2008 viser at 17 prosent av menn i aldersgruppen 16-24 år brukte snus daglig, mens 13 prosent brukte snus av og til. For kvinner i samme aldersgruppe er de tilsvarende tallene hhv. fem og åtte prosent. Dette er en utvikling jeg ønsker å gjøre noe med.

I Norge hadde vi tidligere advarsler på snusproduktene om at snus er kreftfremkallende og alvorlig helseskadelig. I 2003 ble disse advarslene fjernet og erstattet med en advarsel om at snus ”kan være helseskadelig og er avhengighetsskapende”. Advarslene ble endret som følge av et EU-direktiv (direktiv 2001/37/EF) om merking av tobakksprodukter. Norge er gjennom EØS-avtalen bundet av dette direktivet.

Daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad skrev i januar 2008 et brev til EU-kommisjonen og oppfordret til endring av direktivet. Bakgrunnen var at det i de senere årene har kommet nye studier og kunnskapsoppsummeringer som viser at snus er kreftfremkallende. Kommisjonen besvarte brevet 29. april 2008 og skriver at de vil ta forslaget med i vurderingen i sammenheng med framtidige oppdateringer av direktivet. Jeg vil følge opp dette initiativet overfor Kommisjonen.

Når det gjelder Dagbladets artikkel om bruk av tilsetningsstoff i visse snustyper, er bakgrunnen for omtalen programmet Kalla fakta, som ble vist på svensk fjernsyn 25. oktober 2009. Opplysninger i programmet tyder på at Swedish Match bruker tilsetningsstoff i flere snustyper for å øke opptaket av nikotin. Ifølge programmet fører dette til økt avhengighet for brukerne. Dersom dette stemmer synes jeg det er en uakseptabel utvikling.

Vi har i forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer § 8 et forbud mot bruk av avhengighetsfremmende ingredienser. Bestemmelsen gir Helsedirektoratet myndighet til å forby bruken av ingredienser som forsterker tobakksvarers avhengighetsskapende effekt. Direktoratet vil om kort tid vil ta den aktuelle saken opp med Swedish Match.

Jeg vil prioritere det tobakksforebyggende arbeidet høyt og er allerede i gang med å planlegge en ny tobakksstrategi. I den sammenheng ønsker jeg et sterkere fokus på snusforebygging som del av et helhetlig tobakksforebyggende arbeid. Jeg vil se på tiltak som avgiftsøkning, informasjonskampanjer, skoleprogrammer, tobakksavvenning, tilsyns- og bevillingsordning.