Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:158 (2009-2010)
Innlevert: 09.11.2009
Sendt: 09.11.2009
Svart på: 16.11.2009 av justisminister Knut Storberget

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hva vil statsråden nå gjøre for å bedre den prekære varetektssituasjonen som har oppstått i Telemark, og som fører til at varetektsfanger nå må slippes løs, og vil statsråden på ny vurdere allerede eksisterende planer for utbygging ved Skien fengsel for å møte behovet for lukka fengselsplasser?

Grunngiving

Avisen Varden skriver på forsiden den 3. november om frustrerte politifolk som tar kriminelle, får dem varetekstfengslet, men må slippe dem fordi det ikke er ledige fengselsplasser. Dette hemmer effektivt politiarbeid samtidig som folks trygghet blir mindre.
Statssekretær Moland Pedersen sier i samme avis dagen etter at en mulighet er å åpne Halden fengsel tidligere. Dette vil imidlertid ikke bedre situasjonen nå. Det vil heller ikke bedre situasjonen i Telemark og Vestfold, da transport til Halden uansett vil være svært resurskrevende.
Av disse grunner er det viktig at andre løsninger kommer på plass og jeg er derfor interessert i å høre hva Statsråden kommer til å foreta seg i forhold til dette problemet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Bruken av varetekt har økt betydelig de siste månedene, både nasjonalt og i Kriminalomsorgen region sør som omfatter Vestfold, Telemark og Buskerud. Det er ikke uvanlig at behovet for varetekt varierer i løpet av året, og bruken av varetekt øker normalt om høsten.

Justisdepartementet følger varetektssituasjonen nøye og vurderer fortløpende både kortsiktige og langsiktige tiltak for å stille egnede varetektsplasser til disposisjon for politiet. Økt bruk av åpen soning og elektronisk kontroll bidrar til å frigjøre lukkede plasser til varetekt. Jeg vil også trekke frem at fengsler med lavere sikkerhetsnivå i enkelte tilfeller kan benyttes til varetekt innenfor de rammer/restriksjoner som er satt av domstolen eller påtalemyndigheten.

Når det gjelder utbyggingsmuligheter ved Skien fengsel er dette et større byggeprosjekt. Basert på erfaringer fra lignende byggeprosjekter vil realisering av prosjektet ta minimum 2-3 år. Tiltaket er derfor ikke egnet som virkemiddel for å løse de midlertidige kapasitetsutfordringene frem til Halden fengsel er ferdigstilt. Jeg vil for øvrig vise til at Justisdepartementet har gitt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning i oppdrag å utarbeide en kapasitetsplan og gjennomgå kriminalomsorgens struktur. Strukturen i kriminalomsorgen region sør, herunder Skien fengsel vil bli vurdert i forbindelse med planen.

Regjeringen har i tråd med Soria Moria-erklæringen fjernet soningskøen og styrket politiet. Avvikling av soningskøen vil bedre kapasiteten for varetektsfengsling fordi det er et mål å redusere kapasitetsutnyttelsen i fengslene ned mot 90 %. Dette vil frigjøre plasser til varetekt.

Budsjettstyrkinger i politiet, tilsetting av personell med annen utdanning som frigjør polititjenestemenn til operativt arbeid og nye virkemidler i etterforskningen som bruk av DNA, har økt politikraften og ført til en mer effektiv etterforskning. Dette har også har ført til en betydelig økning i antall varetektsinnsettelser de siste månedene.

Inntil varetektssituasjonen er bedret, må politidistriktene foreta en streng prioritering i forhold til varetektsfengsling. I noen tilfeller har en valgt å løslate andre varetektsinnsatte for å finne plass til nye pågrepne. Samarbeidet mellom politiet og Kriminalomsorgen er godt og når det er absolutt nødvendig blir det stilt varetektsplasser til disposisjon, eventuelt i andre deler av landet.

Halden fengsel åpner med 251 plasser i 2010. Fengslet bidrar til økt varetektskapasitet på Østlandet og vil dempe presset på varetektsplasser i hele landet. Basert på økningen i varetekt den siste tiden, kan det legges til grunn at varetektssituasjonen vil bli krevende frem til Halden fengsel er ferdigstilt. Kriminalomsorgen og politiet har et nært samarbeid for å håndtere økt behov for varetekt og utnytte ledige plasser til varetekt. I perioder med mangel på kapasitet prioriterer kriminalomsorgen å stille plasser til disposisjon for varetekt.