Skriftleg spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til fornyings- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:159 (2009-2010)
Innlevert: 09.11.2009
Sendt: 09.11.2009
Svart på: 13.11.2009 av fornyings- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ifølge Skattebetalerforeningen har Skatteetaten i et brev til Fornyingsdepartementet opplyst at etaten i en rekke tilfeller har "internt bekjentgjort" stillinger og ikke eksternt slik loven krever. Det er alvorlig dersom en etat som har ansvar for å påse at skattebetalerne følger loven, selv hever seg over lov og regelverk. En slik praksis kan også bidra til en mindre kompetent etat.
Hva vil statsråden gjøre for å stoppe Skatteetatens praksis?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) mottok 05.11.2009 pr. e-post brev fra Skatteetaten med redegjørelse for etatens praksis når det gjelder offentlig kunngjøring av ledige stillinger. Brevet var et svar på FADs forespørsel om disse forholdene av 28.08.2009. Akademikerne har tidligere tatt dette forholdet opp med FAD, og deres henvendelse er den direkte foranledning til departementets forespørsel til Skattedirektoratet.

I en omorganiseringssituasjon kan etaten la være å kunngjøre ledige stillinger offentlig, dersom etaten på grunn av omorganiseringene har overtallige medarbeidere. Det følger av tjenestemannsloven § 13 nr. 1 at arbeidsgiver, om mulig, skal søke å finne annen passende ledig stilling til de overtallige før de sies opp. Skatteetaten har vært gjennom store omorganiseringer de siste årene. Bemanningen er betydelig redusert, og etaten har derfor kunnet fylle ledige stillinger med overtallige personer, der disse er bedømt å være kvalifisert for stillingen. Det må her bemerkes at det er etaten selv som i en slik situasjon må vurdere om de interne, overtallige medarbeiderne har den nødvendige kompetanse for stillingene. I en situasjon med mange overtallige i en virksomhet, kan en såkalt ”bekjentgjøring” internt være en måte for arbeidsgiver til å skaffe seg oversikt over hvor, og med hvilke oppgaver, de overtallige ønsker å arbeide.

En slik fremgangsmåte kan imidlertid bare benyttes så lenge en har overtallige medarbeidere. Når omorganiseringen er sluttført, skal arbeidsgiver som utgangspunkt følge lovens hovedregel, som er offentlig kunngjøring, jf. tjenestemannsloven § 2.

Tjenestemannsloven § 12 slår fast at embetsmenn i departementene og alle tjenestemenn er forpliktet til å finne seg i endringer i arbeidsoppgaver og omorganisering av virksomheten. Skattedirektoratet skriver i sitt brev at de besetter ledige stillinger ved omdisponering av personale, så lenge det kan skje innenfor rammen av vedkommendes arbeidskontrakt eller ved frivillighet og de som omdisponeres har den nødvendige kompetansen. Dette har en virksomhet anledning til å gjøre såfremt slike omdisponeringer skjer på samme stillingsnivå og under hensyntagen til nødvendig kompetanse. Det vil imidlertid ikke være anledning til å omdisponere medarbeidere til høyere stillinger eller til lederstillinger uten at dette skjer gjennom ordinær kunngjøring eller forhandlinger.

Det er også mulig å foreta intern kunngjøring, dersom det er gjort unntak for ekstern kunngjøring i etatens personalreglement. Det er imidlertid ikke gjort i personalreglementet for Skatteetaten, og ledige stillinger som ikke besettes ved omdisponering må derfor kunngjøres offentlig. En fortsatt praksis med ”bekjentgjøring” av stillinger internt i etaten i stedet for offentlig kunngjøring, vil ikke være i samsvar med tjenestemannslovens regler dersom dette skjer i andre tilfeller enn ved overtallighet, jf. tjenestemannsloven § 13 nr. 1.

På bakgrunn av Akademikernes opprinnelige henvendelse og brevet fra Skattedirektoratet, vil FAD overfor Skattedirektoratet innskjerpe etatens forpliktelse til å følge tjenestemannslovens regler for kunngjøring av ledige stillinger. Dersom Skatteetaten ønsker bare å kunngjøre enkelte stillinger internt, må deres personalreglement endres, noe FAD vil gjøre oppmerksom på i vårt svar til etaten. Personalreglementet må stadfestes av FAD for å være gyldig. Finansdepartementet vil bli orientert om FADs syn.