Skriftleg spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:239 (2009-2010)
Innlevert: 24.11.2009
Sendt: 25.11.2009
Svart på: 01.12.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I september vedtok styret i Statnett å endre beregningsmodellen for nettleie. Alcoa Mosjøen får alene en ekstraregning neste år på ca. 60 mill. kroner som følge av endret beregningsmodell. For bedrift og Mosjøensamfunnet er en slik ekstraregning meget truende.
Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at ikke økende sentralnettstariff skal true arbeidsplassene hos Alcoa Mosjøen og prosessindustrien for øvrig?

Grunngiving

Norsk prosessindustri sliter tungt som følge av finanskrisen. For et av selskapene, Alcoa Mosjøen, ser det i følge media ut til at driften i år vil gi et underskudd på ca. 100 mill. kr. Regjeringen har ikke innfridd sine mange løfter om å få et industrikraftregime på plass. Etter forslag fra Regjeringen har flertallet på Stortinget vedtatt å avvikle ordningen som ga industrien selv hånd om kraft til industriformål. Stortingsflertallets vedtak om å si nei til å konsekvensutrede Vefsna har også skapt betydelig usikkerhet om industriens muligheter for å kunne utvikle seg på Helgeland. I sum er industrien møtt av en rekke negative vedtak fra de rød-grønne partiene, som bidrar til å gjøre arbeidsplasser i miljøvennlig industriproduksjon usikker. Når ett enkeltselskap neste år helt overraskende får et påslag på nettariffen på hele 60 mill. kroner, bærer dette preg av å være særdeles industrifientlig.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Statnetts inntektsramme setter et tak for hvor mye sentralnettskundene kan betale i nettleien. Nettleien vil øke i årene fremover på grunn av de store investeringene som Statnett nå skal gjennomføre, blant annet knyttet til fornybarsatsingen og forsyningssikkerhet. Kostnadsgrunnlaget i sentralnettet antas å øke fra ca. 3 milliarder i 2009 til ca. 8 milliarder i 2019. Hvordan Statnett fordeler nettleien på ulike kundegrupper vedtas i Statnetts prisstrategi for perioder på 3 år av gangen. Den nye prisstrategien gjelder for perioden 2010 – 2012.

Statnetts tariffering medfører blant annet at forbruk som er samlokalisert med produksjon får en redusert pris på grunn av antatt mindre behov for kapasitet i sentralnettet. Dette vil være tilfellet for mange kraftintensive industribedrifter. I tillegg gis kraftintensiv industri en ytterligere redusert tariff. Begrunnelsen for dette er at kraftintensiv industri som kundegruppe har høyere priselastisitet enn øvrig forbruk og er fleksible på lang sikt med hensyn til lokalisering.

I årene 2004-2006 ble denne reduksjonen justert slik at kraftintensiv industri som gruppe betalte et fast årlig beløp. I disse årene var sentralnettskostnadene derfor tilnærmet konstante for denne gruppen. Justeringen var således ingen omfordeling av kostnader mellom kundegrupper, men kraftintensiv industri som gruppe fikk en stabil nettkostnad fra år til år. Ved fastsettelsen av prisstrategien for 2007-2009 ble det vedtatt å ikke lenger foreta denne justeringen, dette fordi det var viktig at alt forbruk fikk den samme prosentvise økningen i tariffen når kostnadsgrunnlaget i sentralnettet øker. I denne perioden lå kostnadsgrunnlaget relativt stabilt, noe som førte til at tariffene holdt seg relativt stabile.

At alle kundegrupper skal få den samme prosentvise økningen i tariffene når kostlagsgrunnlaget øker ligger også til grunn for Statnetts prisstrategi for 2010-2012, og den utgjør således ingen endring i beregningsmodellen for nettleie. Siden kostnadsgrunnlaget øker betydelig i årene fremover vil dette føre til at tariffene øker.

Norsk Industri har nylig klaget sentralnettstariffen for 2010 inn for NVE. Siden departementet er ankeinstans for en eventuell klage på NVEs vedtak i saken, ber jeg om forståelse for at jeg ikke kan uttale meg nærmere om saken på nåværende tidspunkt.