Skriftleg spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:252 (2009-2010)
Innlevert: 26.11.2009
Sendt: 27.11.2009
Svart på: 02.12.2009 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Fjordlaks Aqua AS ønsker å delta i et prosjekt der hensikten er å gjennomføre fullskala forsøk i forbindelse med en ny type ørretsmolt og alternative metoder for avlusing. Prosjektet ønskes gjennomført ved å benytte seg av Ilsvåg Holdings matfisk konsesjon i Rogaland i samdrift med Fjordlaks Aquas konsesjoner i Møre og Romsdal.
Vil statsråden vurderer muligheten av å kunne flytte denne konsesjonen fra Rogaland til Møre og Romsdal som et unntak for å kunne gjennomføre et slikt prosjekt?

Grunngiving

Fjordlaks Aqua AS har over de siste 20 årene hatt et samarbeid med Ilsvåg Fisk AS når det gjelder produksjon av ørretrogn og settefisk. Siden prosjektet vil innvirke på den ordinære driften er det ikke mulig for Fjordlaks Aqua AS å kunne benytte egne konsesjoner til dette prosjektet.
Dagens regelverk tillater i utgangspunktet ikke flytting av konsesjoner ut av Fiskeridirektoratets regioner, med mindre det er snakk om svært nærliggende konsesjoner.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret er antallsbegrenset, fordeles geografisk mellom Fiskeridirektoratets regioner og er knyttet til én region. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig nærings- og distriktspolitiske hensyn, samt kontrollhensyn.

Hovedregelen i dagens regelverk er derfor at en matfisktillatelse ikke kan flyttes fra én region til en annen. Det kan etter søknad gjøres unntak fra forbudet dersom samme innehaver av tillatelse har lokaliteter i tilgrensende områder i to av Fiskeridirektoratets regioner som grenser til hverandre, og forbudet mot flytting slår særlig urimelig ut. Det er Fiskeridirektoratet sentralt som behandler søknader om dispensasjon. Fiskeri- og kystdepartementet er klageinstans. Dersom selskapet søker vil saken behandles på vanlig måte i Fiskeridirektoratet.

Det har vært ført en restriktiv praksis for å dispensere fra hovedregelen. Jeg har ingen planer om å oppheve regiontilknytningen eller å åpne for flytting av tillatelser over større avstander.

Jeg vil for øvrig opplyse at det er en ordning med tillatelse til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til særlige formål, herunder forskningsformål dersom søker oppfyller kravene som stilles. Slike tillatelser skal bidra til å utvikle kunnskap som kommer akvakulturnæringen til gode, blant annet om driftsformer, teknologi, biologi, ernæring, fiskehelse og fiskevelferd. Departementet tar sikte på å justere bestemmelsene om tillatelser til særlige formål, herunder forskningstillatelser, og alminnelig høring ble avsluttet 18. november. Høringsforslaget legger bl.a. opp til at tillatelsene er tidsbegrensete, og at det skal stilles krav til at søker dokumenterer hvordan virksomheten vil ivareta den faglige kompetansen som er nødvendig for å oppfylle formålet med forskningstillatelsen. Søknad om tillatelse til forskningsformål behandles av Fiskeridirektoratet sentralt – etter en faglig vurdering fra et rådgivende utvalg.