Skriftleg spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:451 (2009-2010)
Innlevert: 11.01.2010
Sendt: 12.01.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Svart på: 18.01.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølgje VG 11/1-10 meinar fleire forskarar no at klimaet vil endre seg slik at vi dei neste åra går mot ei mini-istid. Dersom dei har rett vil dette skape nye utfordringar for kommunane både når det gjeld alternativ oppvarming ved straumavbrot og frostskader på f.eks. røyr.
Meiner kommunalministeren at norske kommunar er tilstrekkeleg forberedt på ei slik utvikling?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet viser til FNs Klimapanels rapporter som faktagrunnlag for vurdering av hvordan samfunnet (herunder lokalsamfunn) bør tilpasse seg klimaendringene. Ut i fra innholdet i FNs Klimapanels fjerde hovedrapport må vi forvente en betydelig global temperaturoppgang innen 2100, men at det innenfor dette også vil være naturlige variasjoner i temperaturen over kortere perioder. Det vil også kunne være lokale og regionale variasjoner som avviker fra den globale trenden.

Regjeringen satte i slutten av 2008 ned et ekspertutvalg som skal vurdere samfunnets sårbarhet og behov for tilpasning til konsekvensene av klimaendringene. Ett av fokusområdene er fysisk infrastruktur. Utvalget skal levere sin utredning (Norges offentlige utredninger) høsten 2010. På bakgrunn av utredningen vil regjeringen vurdere hvilke tiltak og virkemidler som bør prioriteres for å beskytte samfunnet mot konsekvensene av klimaendringene.